1403/04/30
حمیدرضا مومنی

حمیدرضا مومنی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1361-5771
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36899900100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The correlation of Septin4 gene expression with sperm quality, DNA damage, and oxidative stress level in infertile patients Rahilk Janatifar, hamid pirozmanesh, Fahimeh Naghi jalalabadi, Hamid Reza Momeni (2023)
The effect of Eggplant peel extract addition (Solanummelongena) on Farahani ram sperm after oxidative stress (freeze-thawing) hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2023)
Involvement of caspase-3 in apoptosis of human lymphocytes exposed to cadmium chloride Monasadat Mirkamali, Hamid Reza Momeni, tahere etemadi, Ghasem Mosayebi, Majid Komijani (2022)
Silymarin modulates cadmium-induced oxidative stress in human spermatozoa tahere etemadi, Hamid Reza Momeni, Niloufar Darbandi, Mohammadhossein Abnosi (2022)
ارزیابی مقایسه ای تأثیر عصاره پوست بادمجان (Solanum melongena) بر اسپرم قوچ فراهانی در شرایط نگهداری سرد حمیدرضا خدادادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، حمیدرضا مومنی (1401)
Association of Herpes simplex virus I&II infections with rs187084 SNP of TLR9 and male infertility Majid Komijani, Hamid Reza Momeni, Nima Shaykh-Baygloo, Aliasghar ghafarizadeh, Parisa Maleki, Mohammad Reza Tahsili (2021)
The Effects of Pentoxifylline on Memory in Male Rats Treated with Zinc Oxide NPs Niloufar Darbandi, zeinab vasheghani farahani, Hamid Reza Momeni (2021)
A novel role for involvement of N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptors in sperm acrosome reaction Hamid Reza Momeni, tahere etemadi, Atee Alyasin, Najmeh Eskandari (2021)
Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Maliheh Erfantalab, Najmeh Eskandari, Hamid Reza Momeni, Hamid Khanmohammadi (2021)
Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Maliheh Erfantalab, Najmeh Eskandari, Hamid Reza Momeni, Hamid Khanmohammadi (2021)
Quantitative evaluation of human sperm viability using MTT assay: A laboratory study Hamid Reza Momeni, Mohammadhossein Abnosi, Najmeh Eskandari (2020)
Impact of silymarin on cadmium-induced apoptosis in human spermatozoa tahere etemadi, Hamid Reza Momeni, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
Impact of aluminium toxicity on vital human sperm parameters—Protective effects of silymarin Masoumeh Aghashahi, Hamid Reza Momeni, Niloufar Darbandi (2020)
The effect of verapamil on ischemia/reperfusion injury in mouse ovarian tissue transplantation maryam saber, hussein Eimani, Malek Soleimani mehranjani, Abdulhussein shahverdi, Hamid Reza Momeni, somayeh tavana, Roohallah Fatehi (2018)
اثر سیلیمارین و لیتیم کلراید بر یکپارچگی DNA و وضعیت اسپرم اپیدرمی قوچ طاهره چوبینه، مهدی خدایی مطلق، حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی (1397)
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ طاهره چوبینه، حمیدرضا مومنی، مهدی خدایی مطلق، نیلوفر دربندی، عاطفه خاوری (1396)
Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2016)
Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2016)
تاتیر تجویز پروژسترون پس از تحریک تخمک گذاری بر میزان رگزایی و تغییرات کمی آندومتررحم موش در زمان لانه گزینی صدیقه مومنی، ماندانا بیگی بروجنی، حمیدرضا مومنی، نسیم بیگی بروجنی، سید عزت الله رفیعی علوی، محمدرضا غلامی (1394)
Synthesis and characterization of fast-swelling porous superabsorbent hydrogel based on starch as a hemostatic agent Khalil Faghihi, ZEINAB MIRZAKHANIAN, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2015)
بررسی تأثیر کورکومین بر پارامترهای اسپرمی آسیب های ناشی از کادمیوم در موش حمیدرضا مومنی، شیما چهره ای، زهرا اتابکی، نجمه اسکندری (1394)
نقش حفاظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ تیمار شده با کادمیوم کلراید حمیدرضا مومنی، عاطفه خاوری، مهدی خدایی مطلق، طاهره چوبینه، نجمه اسکندری (1393)
اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش‎های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، نجمه اسکندری، وحید حمایت خواه جهرمی (1393)
ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، عباس بختیاری، نجمه اسکندری، محمد مهدی رفیعی (1392)
Caspase-Mediated Apoptosis in Sensory Neurons of Cultured Dorsal Root Ganglia in Adult Mouse Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Mahnaz Haddadi (2013)
نقش بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ حمیدرضا مومنی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا، مریم میرفخرایی، نجمه اسکندری (1392)
Effect of cinnamon extract on male reproductive physiology in mice Vahid Hemayat Khah jahromi, Mohammad Farzam, Khatereh Dehghani, Hamid Reza Momeni (2012)
Effect of vitamin E on sperm number and testis histopathology of sodium arsenite-treated rats Hamid Reza Momeni, Shahrbanoo Oryan, Najmeh Eskandari (2012)
The induction of apoptosis and autophagy in rats bone Marrowmesenchymal stem cells following in vitrotreatment with p-Nonylphenol Mohammadhossein Abnosi, Malek Soleimani mehranjani, Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh, Mozhgan Barati, Elham Shojafar (2012)
بررسی نقش رسپتورهای اپیوئیدی در تغییرات گلوکز خون موش های بالب سی تیمار شده با مورفین سیدمهدی شریعت زاده، حمیدرضا مومنی، شهربانو عریان، ندا باغی نیا (1390)
ROLE OF CALPAIN IN APOPTOSIS Hamid Reza Momeni (2011)
تاثیر کلیت کننده های کلسیمی بر مهار اپتوزیس نورونهای حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مهسا جراح زاده (1389)
ساخت داربست طبیعی از عصب سیاتیک و ارزیابی توانایی زیستی سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی کاشته شده بر روی آن محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، فخر السادات صفرآبادی (1389)
اثر مت فورمین بر بیان ژن Pdx-1 طی تکامل پانکراس موش ملک سلیمانی مهرنجانی، دکتر محمود هاشمی تبار، حمیدرضا مومنی، سمیه بهرام زاده (1389)
Effects of vitamin E on ovarian tissue of rats following treatment with p-nonylphenol: A stereological study - Malek Soleimani mehranjani, Ali Noorafshan, Ahmad Hamta, Hamid Reza Momeni, Mohammadhossein Abnosi, Maryam Hazaveh, morteza anvari, Monireh Mahmoodi (2010)
اثر ترکیب پلی آمینی tdmtn بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی در قطعات کشت شده نخاع موش بالغ حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمید خانمحمدی (1389)
ارزیابی قابلیت حیات قطعات نخاع موش بالغ به وسیله سنجش MTT حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، پروا نسیمی (1389)
اثر سدیم آرسنیت بر قدرت زیستی، مورفولوژی و نمایه پروتئینی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، مجید مهدیه، الهام شجاعفر، مژگان براتی (1389)
مرگ سلولی در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، محمد حسین آبنوسی، پروا نسیمی (1388)
Effects of vitamin E on sperm parameters and reproductive hormones in developing rats treated with para-nonylphenol Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani mehranjani, Mohammadhossein Abnosi, Monireh Mahmoodi (2009)
Effects of Garlic(Allium sativum) on Blood Suger and Nephropathy in Diabetic Rats Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, Monireh Mahmoodi, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Momeni, Mitra Noori, abdolrahman dezfoolyan (2008)
بررسی اثرات مورفین هیدروکلراید بر روی گلوکز خون موش سوری و نقش نالکسون حمیدرضا مومنی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1380)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر کوئرستین بر قابلیت تحرک، حیات و شاخصهای استرس اکسیداتیو اسپرمهای تحت فریز و ذوب انسان سمانه سلیمی، حمیدرضا مومنی، طاهره اعتمادی، علی اصغر غفاری زاده (1400)
Toxic effects of aluminum chloride on viability and membrane integrity of human lymphocytes Mahmood Alidadi, Hamid Reza Momeni, Ghasem Mosayebi, Majid Komijani (2019)
Toxic effect of cadmium chloride on viability and membrane integrity of human lymphocytes Monasadat Mirkamali, Hamid Reza Momeni, Ghasem Mosayebi, Majid Komijani (2019)
The effect of Pentoxifyllin on Zno NPs-induced memory deficits and hippocampal CA1 cells in the male Wistar rats زینب واشقانی فراهانی، نیلوفر دربندی، حمیدرضا مومنی (1398)
Aquaporin 3 expression and the role of aquaporins in plasma membrane and acrosome integrity of human sperm Atee Alyasin, Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh, Najmeh Eskandari (2018)
The effect of various concentrations of eggplant peel extract on quality membrane integrity Farahani ram sperm breeding hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2018)
The effect of in vitro Solanum melongena extract added to the semen extender on the progressive sperm motility after freezing in ram hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2018)
Antioxidant effect of eggplant peel (Solanum melongena) extract in egg yolk-based semen extender on sperm viability during cryopreservation hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni, mohsen Asgari (2018)
Experssion of aquaporin-3 and the role of aquaporins in human sperm motility Atee Alyasin, Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh (2018)
Survey effect of extract eggplant peel on motility sperm frozen after thawing hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2017)
The Effect of ZnO NP on induced memory loss and Hippocampal CA1 Health Neurons. sohela khosravi, Niloufar Darbandi, Hamid Reza Momeni (2017)
Ghrelin improved morphine-induced memory impairment in male rats parham moradi, Niloufar Darbandi, Hamid Reza Momeni (2017)
سلیمارین سبب حفظ تمامیت DNAاسپرم ناشی از کلرید کادمیوم می شود مهدی خدایی مطلق، عاطفه خاوری، حمیدرضا مومنی (1396)
The role of auaporins in human sperm motility, viability and mitochondrial membrane potential Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh, Najmeh Eskandari, Atee Alyasin (2017)
اثر سیلیمارین بر پارامترهای اسپرم انسان تیمار شده با آلومینیوم کلراید معصومه آقاشاهی، حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی، نجمه اسکندری (1395)
Effects of silymarin on the lipid peroxidation and total antioxidant power of human sperm treated with aluminium choloride Masoumeh Aghashahi, Hamid Reza Momeni, Niloufar Darbandi, Najmeh Eskandari (2016)
the effect of silymarin on acrosom integrity and DNA integrity of ram sperm treated with lithium T Choubineh, Hamid Reza Momeni, Mahdi Khodaei Motlagh, N Darabadi, A Khavari (2013)
the effect of silymarin on acrosom integrity and DNA integrity of ram sperm treated with cadmium A Khavari, Hamid Reza Momeni, Mahdi Khodaei Motlagh, T Choubineh (2013)
تاثیر بلاکر کانال های کلسیمی بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ مریم میرفخرایی، حمیدرضا مومنی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا (1391)
Inhibitory effect of voltage sensitivecalcium channels blocker andNa+/Ca2+ exchangers inhibitor onapoptosis of motor neurons inadult spinal cord slices Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, mahsa jarah zadeh, Leila Dehdehi (2012)
مطالعه مرگ سلولی در نورون های حسی عقده های ریشه پشتی نخاع موش بالغ مهناز حدادی، حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی (1389)
اثر سدیم آرسنیت بر ایجاد آپوپتوزیس در سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، الهام شجاعی فر، مژگان براتی (1388)
القاء آپوپتوزیس در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ پروا نسیمی، حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی (1388)
کتاب
پیام رسانی کلسیم حمیدرضا مومنی، نجمه اسکندری (1399)
آپوپتوزیس، مرگ سلولی برنامه ریزی شده، روشهای سنجش انواع مرگ سلولی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی (1387)
روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی جانوری پریسا مالکی، حمیدرضا مومنی (1387)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثرات کادمیوم کلراید بر پارامترهای حیاتی لنفوسیت انسان حمیدرضا مومنی، مجید کمیجانی، قاسم مسیبی، منا سادات میرکمالی (1398)
بررسی اثرات آلومینیوم کلراید بر پارامترهای حیاتی لنفوسیت انسان حمیدرضا مومنی، مجید کمیجانی، قاسم مسیبی، محمود علیدادای (1398)
بررسی دخالت ناحیه ی تگمنتوم شکمی در اثرات گرلین بر فراموشی ناشی از مورفین حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی، فرزانه نظری سرنجه، آتنا یادگاری (1397)
بررسی وجود و نقش کانال های آبی در اسپرم انسان حمیدرضا مومنی، مجید مهدیه، عطیه آل یاسین (1396)
تاثیر سیلیمارین بر تمامیت غشا و DNA اسپرم انسان تیمار شده با کادمیوم حمیدرضا مومنی، علی اصغر غفاری زاده، نیلوفر دربندی، طاهره اعتمادی (1396)
بررسی اثر عصاره پوست بادمجان بر تحرک اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از انجماد-ذوب مهدی خدایی مطلق، حمیدرضا مومنی، مهدی کاظمی بنچناری، حمیدرضا خدادادی (1396)
تأثیر سیلیمارین بر پارامترهای اسپرم انسان تیمار شده با آلومینیوم کلراید حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی، معصومه آقاشاهی (1395)
بررسی نقش گیرنده های گلوتامات Ionotropic بر واکنش آکروزومی اسپرم انسان حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی، ابوالقاسم نعیمی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
نقش گیرنده های گلوتامیت آینوتروپیک در واکنش آکروزومی و هایپر اکتیو شدن اسپرم موش حمیدرضا مومنی، نجمه اسکندری، طاهره اعتمادی، عطیه آل یاسین (1398)