مشخصات پژوهش

صفحه نخست /برجسته سازی در اشعار محمد ...
عنوان برجسته سازی در اشعار محمد سعید الحبوبّی با تکیه بر نظریه ی جفری لیچ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها جقری لیج برجسته سازی باستان گرایی جمد معنایی الجبوبی
چکیده محمد سعید ّ الحبوبی، از شاعران معاصر عراق است که برخی از ادیبان نظیر سلمی جیوسی، وی را پیشوای شعر جدید عراق میدانند. دیوان وی، سرشار از هنجارشکنیهای هدفمند در ساختار و فرم واژگان است. صورتگرایان، این هنجارشکنیها را از روشهایی برای برجسته سازی شعر میدانند که به غنای ادبی متن کمک میکند و از این رو، بررسی موضوع برجسته سازی که »لیچ« آن را برپایهی » قاعده - کاهی« و »قاعده افزایی« تقسیم نموده، به عنوان ابزاری برای پربار کردن آثار شاعران، ضروری به نظر می - رسد. مقاله ی حاضر، قصد دارد به روش توصیفی-تحلیلی، هنجارگریزی شاعر را در خلق جلوه هایی از زیبایی شناسی و رستاخیز واژگان بر اساس نظریه ی لیچ مورد بررسی قرار دهد. از ا هداف تحقیق، آشنانمودن مشخصه های القای معنا به مخاطب به شیوه ی برجسته سازی و به فعلیّت رساندن واژگان خاموش می باشد که شاعر با نامألوف جلوه دادن ترکیبهای تکراری، آن را در شعر پیاده کرده است. مسأ له ی پژوهش در زمینهی قاعده کاهی، این است که شاعر از عناصر علم بدیع نظیر »ایهام «، »تناسب « و »تکرار« چگونه در توصیف »چندمعنایی«، »شبکه ی معنایی« و »واج آرایی« واژگان بهره برده است؛ شاعر از نظر قاعده افزایی، به چه اشکالی از »آرکائیسم«، در ایجاد پیوند متن با فرهنگ کهن، بهره گرفته و به چه شیوهای از واژگان علم نجوم، در ارتقای موسیقی و تصویرگری وام گیری کرده است. نتیجه ی پژوهش، به کارکرد انواع »توریه« در تبیین واژگان دوپهلو، ایجاد انگیزش مخاطب و برجسته سازی ارتباط لفظ با معنا اشاره دارد. همچنین به این نکات دست یافته که شاعر از »آرکائیسم«، به دو شکل ادبی و دینی بهره برده، از انواع اعراب در زمینه ی »نمادگرایی« و از نجوم در خلق »تصویرگری شاعرانه« استفاده کرده است.
پژوهشگران قاسم مختاری (نفر چهارم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر سوم)، محمد جرفی (نفر دوم)، حسین گرجی (نفر اول)