مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تدوین و اعتباریابی اصول طراحی ...
عنوان تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها تدوین، اعتباریابی، طراحی، موشن گرافیک های آموزشی
چکیده مقدمه: موشن گرافیک هنری نوپا در ایران و جهان است. این رسانه با انتقال پیام به مخاطب در کوتاه ترین زمان و استفاده مناسب از عناصر دیداری وشنیداری در امر آموزش و یادگیری می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. زمینه و موقعیت: این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی انجام گرفته است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی و روش جمع آوری داده ها دلفی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش تمامی متخصصین و صاحبنظران در امر تولید رسانه های آموزشی بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از متخصصین در این حوزه بودند که با روش نمونه گیری در دسترس، ملاک محور و زنجیره ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته استفاده شد، این ابزار دارای 68 گویه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 5 نفر از متخصصین مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی این ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.95 درصد گزارش شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار، بیشینه و کمینه و جداول توصیفی و توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (روش تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که داده ها در سه طبقه طراحی آموزشی، طراحی انیمیشن و گرافیک و طراحی فنی قرار می گیرند. همچنین گویه ها از تعداد 68 به 47 گویه تقلیل یافت، که از این تعداد 23 گویه در طبقه طراحی آموزشی، 10 گویه در طبقه طراحی انیمیشن و گرافیک و 14 گویه در طبقه طراحی فنی قرار گرفت. با توجه به تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی، این اصول می تواند در طراحی و تولید این رسانه مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران سعید شاه حسینی (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)، کلثوم نامور (دانشجو)