مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کارکرد های بلاغی و انسجام ...
عنوان کارکرد های بلاغی و انسجام آفرینی جانشین های اشاره ای در سوره مبارکه حج و ترجمه آن فولاوند و خرمشاهی و محدث دهلوی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نظریه انسجام متنی،جانشین های استعاری، سوره حج،فولادوند، خرمشاهی، محدث دهلوی
چکیده بنابر نظریۀ زبانی هلیدی و رقیه حسن ) 6791 م(، انسجام متنی یکی از مهمترین مؤلفههای متن وارگی » جانشینی « . است که با عناصر گوناگونی همچون دستوری، واژگانی و پیوندی نشانهگذاری میشود گونهای انسجام دستوری بوده که به معنای قرار گرفتن عنصری در متن بهجای عنصری دیگر است و در اشکال مختلف اسمی، فعلی، جملهای و بندی در کلام نمود مییابد. اسمهای اشاره در قرآن کریم، به دلیل ظرفیت بالای معنایی و بلاغیشان، در صورتهای مختلف جانشینی بهکار رفتهاند و از اینرو نقش بسزایی در انسجام و پیوستگی متنی آیات ایفا کردهاند؛ همچنین با درهم شکستن ساختار دستوری متن، علاوه بر برجستگی، پویایی، اختصار و ایجاد ابهام هنری، با گسترۀ معنایی خود باعث ایجاد نظم خطی و شبکهای شدهاند. این پژوهش در صدد است تا با بهرهگیری از نظریۀ هلیدی و حسن، مسألۀ و کیفیت برگردان آنها را در سه ترجمۀ منتخب بررسی » حج « جانشینی اسمهای اشاره را در سورۀ کرده تا از این رهگذر میزان موفقیّت مترجمان در تصریح معنا و مفهوم بلاغی این عنصر انسجامی آشکار گردد؛ بدین منظور، دو ترجمۀ معنایی از فولادوند و خرمشاهی و یک ترجمۀ تحت اللفظی از محدث دهلوی انتخاب شد. بررسیهای پژوهش نشان میدهد که از میان این ترجمهها، فولادوند تا حدودی، با تصریح معنا و رعایت نکات بلاغی، تعادل انسجامی را برقرار نموده و محدث دهلوی نیز به فراخور ترجمۀ تحت اللفظی خویش تا اندازهای با تصریح و روشنگری در متن مقصد، انسجام برقرار نموده است؛ اما خرمشاهی با وجود ادبی بودن ترجمهاش، از تصریح معنا و ظرافتهای بلاغی اسمهای اشاره غافل مانده که همین امر باعث شده تا ترجمۀ او از صراحت انسجامی لازم برخوردار نباشد
پژوهشگران محمد جرفی (نفر چهارم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر سوم)، ابراهیم اناری بزچلوئی (نفر دوم)، زهرا کوچکی نیت (نفر اول)