1403/03/30
ابراهیم اناری بزچلوئی

ابراهیم اناری بزچلوئی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6766-0693
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
الایقاع الصوتی و التعبیر الفنی فی سوره القارعه حبیب داغری داغری، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی (1403)
بررسی کارکرد ابزار زبانی (جانشینی) در سوره مبارکه «النحل» از دیدگاه نظریه انسجام متن مایکل هالیدی و رقیه حسن مهدی سیف، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی (1402)
مفهوم التناص فی الدراسات النقدیه عباس عبید جاسم محزه، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی (1402)
تجلیات البنیه التصوریه والقَوْلبه الفنیه فی أعمال سنان أنطوان الشعریه دعاء نجم عبد الیمه البوصی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، احمد امید علی (1402)
دراسه آلیات التوثیق فی کتاب حاشیه المطول لـ "حسن بن محمد الفناری" (قسم البیان نموذجا) زهرا شیخ حسینی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1402)
آراء المعری فی المرأه والدّنیا والموت، دالالتها ومصادرها ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1401)
نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری بر نظریه الین شوالتر سنا غلامی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1401)
إضمار و زیادت حرف لا در قرآن با بررسی چالش های تفسیری آن احسان رسولی کرهرودی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1401)
تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1401)
نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در رمان های نجیب محفوظ (مطالعه موردی: رمان های «الشحاذ» و «الطریق») معصومه قنبرنژاد، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، احمد امید علی (1401)
اعجاز زیبایی شناختی در دلالتهای نحوی جزء نخست قرآن کریم فریدون اینانلو مرانلو، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1400)
هنجار گریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ احسان رسولی کرهرودی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1399)
الالتفات ودوره فی التماسک النصی فی سوره الحج وترجماتها الفارسیه )فولادوند وخرّمشاهی والمحدّث الدهلوی نمودجا( زهرا کوچکی نیت، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1399)
مفهوم «اراده»: جایگاه و کارکرد آن در فرآیندهای بدیعی «با تکیه بر مفهوم قصدگرایی در کاربردشناسی زبان» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1399)
آفاق الدلالات النحویه فی الجزء الاول من القرآن الکریم فریدون اینانلو مرانلو، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1398)
تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" قاسم ابراهیمی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1398)
نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع) اسماعیل یار محمدی، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1398)
معناشناسی عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعه موردی: دیوان «شناشیل ابنه الجلبی») قیس خزاعل، محمود شهبازی، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی (1398)
کارکرد های بلاغی و انسجام آفرینی جانشین های اشاره ای در سوره مبارکه حج و ترجمه آن فولاوند و خرمشاهی و محدث دهلوی زهرا کوچکی نیت، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1398)
سبک شناسی لایه ای سوره مبارکه «نبأ» (لایه نحوی، آوایی، واژگانی) مهرانگیز خدابخش نژاد، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1397)
نقد و بررسی تصاویر تجسمی قرآن کریم در نهج البلاغه ابراهیم اناری بزچلوئی، سمیرا فراهانی (1394)
متناسب سازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآن کریم ابراهیم اناری بزچلوئی، زهرا شیخ حسینی (1394)
هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل ابراهیم اناری بزچلوئی، سمیرا فراهانی (1394)
هنجار گریزی معنای قرآن در شعر صلاح عبدالصبور ابراهیم اناری بزچلوئی، حسن مقیاسی، سمیرا فراهانی (1394)
هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی مطر ابراهیم اناری بزچلوئی، حسن مقیاسی، سمیرا فراهانی (1391)
دراسه قصیده الفوز و الامان فی مدح صاحب الزمان سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1390)
نشانه شناسی قصیده «سفر أیوب» بدر شاکر السیاب ابراهیم اناری بزچلوئی، سمیرا فراهانی (1390)
المقارنه الصفه فی اللغتین العربیه و الفارسیه سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1388)
بررسی نشانه های نوآوری در شعر برخی از شاعران نئوکلاسیک معاصر عرب ابراهیم اناری بزچلوئی، عبدالحسین فقهی (1383)
مقاله ارائه‌شده
طرح واره های تصوری در نهج البلاغه ابراهیم اناری بزچلوئی، سمیرا فراهانی (1391)
عناصر پویایی و حیات در تصویرهای ادبی نهج البلاغه ابراهیم اناری بزچلوئی، سکینه رنجبران (1391)
بررسی کارکرد صور خیال در خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) ابراهیم اناری بزچلوئی، سکینه رنجبران (1391)
نگاهی تطبیقی به طنز سیاسی-اجتماعی نسیم شمال و احمد مطر ابراهیم اناری بزچلوئی، سمیرا فراهانی (1389)
تاثیر زبان تازی بر نثر قائم مقام فراهانی ابراهیم اناری بزچلوئی (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و تحلیل بازتاب تضمین‌های نحوی در ترجمه قرآن کریم مطالعه موردی ترجمه‌های (آیتی، خرمشاهی، فولادوند، مکارم شیرازی) سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید کاظم رضوی پور رضوی پور (1403)
موسیقائیه المفرده و الترکیب القرآنی ودلالهتما فی الأجزاء العشره ألأخیره من القرآن سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، حبیب داغری داغری (1403)
دراسه شعر عاتکه الخزرجی من منظور الإنسجام والتماسک النصی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، فاطمه سمر جلو المیاحی (1402)
صوره الرجل فی شعر المرأه العراقیه (نازک الملائکه، لمیعه عباس، ریم قیس کبه، امل الجبوری، أنموذجاً) ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، فلاح حسن عزیز حمید الخیکانی (1402)
الجمل الاسمیه والفعلیه فی دیوان أصداء النیل لمحمد الطیب عربی "دراسه دلالیه بلاغیه" سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، دعاء جلاوی شوجه (1402)
الحقول الدلالیه فی دیوان(غرقی فی سراب)الشاعر عباس مزهر السلامی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، حیدر شاکر عبد الزهره علی (1402)
الرمز فی روایات زید الشهید ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، مروه عدنان نجاد (1402)
دراسه فنیه فی شعر جعفر الشرقی احمد امید علی، ابراهیم اناری بزچلوئی، علی محسن عبد (1402)
جمالیه الرمز فی الشعر العراقی الحدیث (الشاعر خیری البدیری انموذجا) قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، میثم مصطفی قاسم البدری (1402)
بررسی شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی در رمان «سیدات القمر» اثر جوخه الحارثی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، توران محرابی خجسته (1401)
نقد و بررسی ترجمه فولادوند از جزء بیست و هفتم قرآن کریم براساس نظریه گارسس ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، نسیم شریفی (1401)
دراسه الجمالیات الفنیه فی شعر حازم رشک التمیمی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، رشید جلال جابر الاسدی (1401)
الخصائص الفنیه لقصائد الملحمه فی جمهره أشعار العرب لأبی زید القرشی ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، حبیب عقیل حبیب الجحیش (1401)
أثر الصراعات السیاسیّه فی شعر شعراء القرن الثانی والثالث الهجری فی العصر العبّاسی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، حسین حازم عیسی العجیلی (1401)
الأوبئه واثرها علی الروایه العربیه ملحمه الحرافیش لنجیب محفوظ نموذجاً ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، آلاء عبد الکریم حسن محمد الصریفی (1401)
البناء الصحفی فی الروایه العراقیه من عام 2003الی 2020 ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی، عقیل عبد الهادی طالب الراضی (1401)
دراسه عناصر السرد القصصی فی روایات میثم طاهر (إثر المحو و صانع الاکواز أنموذجا) ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، حسام مهند مطر آل نجم (1401)
الرموز ودلالاتها فی شعر «دیوان فتافیت امراه» للشاعره سعاد الصباح ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، عبدالاعلی سامی احمد العر (1401)
دراسه ونقد شعر لارا ملَّاک دراسه سیمیائیه ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی، حامد سعدون سلمان العامری (1401)
دراسه عناصر البنیه السردیه مهدی الجابری انموذجا ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، سعید مویح مجلی الزبیدی (1401)
الصوره الشعریه فی شعر محمد رضا مبارک احمد امید علی، ابراهیم اناری بزچلوئی، علی حسن حبیب عزر الکریطی (1401)
استدعاء الشخصیات التراثیه فی شعر بشری البستانی محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، ایمان صاحی طعمه رستم آل هاشم (1401)
الأدوات النحویه فی دیوان الشاعر خلیل الحاج فیصل مهدی محمدی نژاد، ابراهیم اناری بزچلوئی، حیدر علی فلیح (1401)
الوصف فی شعر توفیق آل ناصر دیوان هذا من فرط حبی نموذجا محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، آیه هیوا حسن کریم (1401)
الانزیاح فی دیوان (القدس) للبرغوثی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، منی عباس طلیع الطلیباوی (1401)
الصوره الفنیه فی شعر الرصافی البلنسی محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، ضفاف فاهم جفات الشمری (1401)
دراسه الفضاء الروائی فی (نافذه بسعه الحلم) لعبد الخالق الرکابی قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، مهند عبد الامیر امین العبیدی (1401)
الرمزیه فی الشعر العراقی المعاصر بشری البستانی أنموذجا محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد حمد شناوه الجاسم (1401)
لانزیاح فی دیوان (القدس) للبرغوثی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، منی عباس طلیع الطلیباوی (1401)
الإنزیاح البیانِی فی شِعر عِارفِ الشیخِ الهاشمی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قادسیه صدام مظلوم الساعدی (1401)
الإنزیاح البیانِی فی شِعر عِارفِ الشیخِ الهاشمی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قادسیه صدام مظلوم الساعدی (1401)
التصحیح النقدی والتحقیق والتعلیق لمخطوطه «حاشیه المطول» لحسن بن محمد شاه جلبی الفناری (علم البیان أنموذجا) سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، زهرا شیخ حسینی (1401)
تصحیح انتقادی تحقیق و تعلیق نسخه خطی حاشیه مطول سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، زهرا شیخ حسینی (1401)
دراسه بنیویَّه تکوینیَّه فی شعر محمد محمد صادق الصدر ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، عماد محمد کاظم اللامی (1401)
نقد و بررسی آراء و ‌اندیشه‌های کمال أبودیب مطالعه‌ی موردی "جدلیه الخفاء والتجلی" ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی، مهدیه فراهانی (1401)
شعر مهدی النهیریّ دراسه أسلوبیه ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، کاظم مطر عیدان الزبیدی (1401)
بررسی زبان و جنسیت در آثار سیمین بهبهانی و سعاد الصباح قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، نازنین کمیجانی (1401)
مفهوم شناسی تطبیقی می مجازی و حقیقی در شعر خیام و ابونواس قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، میثم نوروزی داینی (1401)
تصحیح و تحقیق کتاب المنهل المورود فی شرح قصیده ابن مسعود محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد راکان شلال (1401)
شعر ناهضه ستار دراسه أسلوبیه محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد جزار نون البوحمد (1401)
بررسی تطبیقی تصویرعشق درشعرفارسی وعربی (مطالعه موردی اشعارشفیعی کدکنی وآدونیس) ابراهیم اناری بزچلوئی، حسن حیدری، زهرا حسن بیگی (1401)
بررسی تطبیقی ادبیات پلیدشهری در رمان های تهران مخوف و سرگذشت ندیمه فاطمه سلطانی، ابراهیم اناری بزچلوئی، نگار خدادادی (1401)
ظواهر الأداء الدارمی فی الشعر العراقی (ولاء الصوّاف أنموذجًا) ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، عبدالمهیمن علیوی مهدی العزاوی (1401)
بررسی و تحلیل نقش ساختارهای نحوی و بلاغی گستره دلالات تعابیر قرآنی ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، فریدون اینانلو مرانلو (1400)
معناشناسی اسلوب کنایه در ده جزء پایانی قران کریم سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، الهه جعفری دستگردی (1400)
بررسی و تحلیل کارکرد «علم بدیع» در پرتو «کاربردشناسی زبان» محمد جرفی، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، حسن رحمانی (1400)
«بررسی و تحلیل فرمالیستی سوره های «طه» و «أنبیاء» ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احسان رسولی کرهرودی (1400)
بررسی و تحلیل نمایشنامه های مطرح برگرفته از هزار و یک شب در ادبیات معاصر عربی قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، سعیده خانمحمدی (1400)
معناشناسی استعاره در جزءهای بیست و یکم تا پایان بیست و پنجم قرآن کریم ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، معصومه قاسمی (1400)
نقد و بررسی ادبیات داستانی کودک در مصر (مطالعه موردی مجموعه حکایات الشعوب عبدالتواب یوسف) ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، سحر حیدری گودرزی (1399)
ترجمه و تحلیل بلاغی گزیده ای از اشعار شیخ محمد طه کرمی حویزی با تکیه بر علم بیان سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، فاطمه چلداوی (1399)
تحلیل و واکاوی نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در سوره های مبارکه کهف و مریم سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، اسماعیل یار محمدی (1399)
نقد و بررسی شخصیت پردازی در رمان زقاق المدق نجیب محفوظ و سووشون سیمین دانشور سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمدجواد ماهرو بختیاری (1399)
سبک شناسی لایه آوایی گزیده ای از جزء سی ام قرآن کریم ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، فاطمه بهرامی (1398)
شخصیت و شخصیت پردازی در رمان «حدث أبوهریره قال» ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، حدیث پسندیده (1398)
نقد و بررسی ادبی ترجمه قرآن آیت الله مکارم در جزءهای 28، 29 و 30 سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، میثم زارعی (1398)
بررسی ظرفیت های زبان عربی در اعجاز موسیقایی قرآن سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، هانیه بقایی (1398)
سبک شناسی تکوینی لایۀ نحوی در جزء سی ام قرآن مجید قاسم مختاری، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، مهرانگیز خدابخش نژاد (1397)
نقد و بررسی تطبیقی آراء و اندیشه های نقدی عباس محمود العقاد و مارون عبود ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، فرامرز نبی الله (1397)
بررسی و نقد علل ظهور پدیده غموض در شعر عربی معاصر (بررسی موردی آثار سعید عقل) سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سارا شراره (1396)
نقد و بررسی و ترجمه جزء اول معانی القرآن فرا (حمد، بقره، آل عمران، نساء) سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سمانه پیر بداقی (1396)
بررسی آراء و اندیشه های نقدی عبدالله الغذامی، مطالعه موردی کتاب «الخطیئه والتکفیر» ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، زهرا صمدی (1395)
نقد و بررسی جایگاه احمد عبدالمعطی حجازی در شعر معاصر عربی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، سیده حکیمه امینی کیا (1394)
نقد و بررسی جایگاه عبدالمعطی الحجازی در شعر معاصر عربی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، سیده حکیمه امینی کیا (1394)
شعر عبدالرزاق عبدالواحد دراسه اجتماعیه محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، خالد عامری اصل (1394)
سبک شناسی سوره انعام سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1393)
بررسی صدق و کذب جمله های انشایی در زبان عربی و تحلیل معنایی آن در قرآن ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1393)
فراهنجاری های زبانی در دیوان همس الجفون سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، رحیم غریبی (1392)
نقد و بررسی تاثیر ساختار و مضامین شعری محمد الماغوط بر اندیشه و اشعار امل دنقل محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، داود قاسمی (1391)
چند معنایی در تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء طبرسی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، نرگس شیرازی (1390)
روابط بینامتن اشعار محمود سامی بارودی و شعر جاهلی ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1389)
بررسی عناصر داستان در رمان شرق المتوسط عبدالرحمن منیف ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1389)