مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر پس مانده خرما بر ...
عنوان تأثیر پس مانده خرما بر فراسنجه های خونی و شاخص تنش در شترمرغ
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها شترمرغ، پس مانده خرما، فراسنجههای خونی، نسبت هتروفیل به لنفوسیت
چکیده این آزمایش به منظور بررسی آثار سطوح مختلف پس مانده خرما )صفر، 10 و 20 درصد( بر فراسنجههای خونی، جمعیت تفریقی گلبولهای سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت به عنوان شاخص تنش جوجه شترمرغها انجام شد. در این آزمایش از تعداد 21 قطعه شترمرغ در سن 6 ماهگی در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تمام پرندهها با جیره دارای انرژی و پروتین یکسان تغذیه شدند. در سن 8 ماهگی، نمونههای خون ) 6 پرنده از هر تکرار( برای اندازهگیری فراسنجههای خونی گرفته شد. نتایج نشان داد که پس مانده خرما بر مقادیر گلبول سفید، ترومبوسیت، هموگلوبین، درصد هماتوکریت، شاخصهای گلبول قرمز ) MCV ، MCH و MCHC ( و جمعیت تفریقی گلبولهای سفید )هتروفیل، لنفوسیت، ائوزنوفیل، مونوسیت و بازوفیل( معنیدار نبود ) 05 / 0P> (. در مقابل، تیمار 20 درصد پس مانده خرما سبب افزایش شمار گلبول قرمز در مقایسه با گروه شاهد شد ) 05 / 0P< (. پس ماندههای خرما در سطوح 10 و 20 درصد با افزیش سطح لنفوسیت خون نسبت به تیمار شاهد تمایل به معنیداری نشان دادند ) 06 / 0P= (. همچنین تیمار 20 درصد پس مانده خرما نسبت به تیمار شاهد سبب کاهش سطح هتروفیل به لنفوسیت شد ) 05 / 0P<
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق (نفر چهارم)، ایمان حاج خدادادی (نفر سوم)، صادق نجفی (نفر اول)، حسینعلی قاسمی (نفر دوم)