1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلیمری به کمک اشعه آلفا و ارزیابی آن به منظور حذف نیترات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، غشای پلی وینیل کلراید، تابش، ذرات آلفا، اکسید سیلسیم
سال 1396
پژوهشگران علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، رضا پورایمانی(استاد مشاور)، زهرا گودرزی(دانشجو)

چکیده

این تحقیق به منظور تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایهپلی وینیل کلراید به وسیله تابش ذرات آلفا به عنوان یک روش جدید برای تهیه این نوع غشاها انجام گردید. در این خصوصبررسی کارایی این نوع غشا در حذف یون نیترات از آب و نیز افزایش کارایی آن با استفاده از نانوذرات سیلسیم اکسید از دیگر فعالیت های صورت گرفته در این پژوهش بوده است. به همین منظور ابتدا فیلم های پلیمری بر پایه پلی وینیل کلراید با روش تغییر فاز (غوطه وری) با استفاده از تترا هیدرو فوران به عنوان حلال و آب بدون یون به عنوانغیرحلالتهیه شد. پس از تهیه فیلم های پلیمری، شرایط بهینه تهیه غشا و تابش توسط منبع اشعه آلفا آمرسیوم-241 در آزمایشگاه تعیین گردید.در مرحله بعد فیلم های کامپوزیتی پلی وینیل کلراید و نانوذرات سیلسیم اکسید نیز با روش تغییر فاز تهیه شد و مجددا با تابش اشعه آلفا غشاهای نانوفیلتراسیون از آن ها تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفت. برایبررسیساختار و خصوصیات فیزیکی و شیمیاییغشاهایساخته شده ازدستگاهطیف سنجیمادون قرمز(FT-IR)،میکروسکوپالکترونیروبشی(SEM) ونیزآزمایش هایزاویهتماسآب،محتوایآب،اندازه گیریتخلخل،مقاومتغشاءدرمقابلگرفتگی،دفعنمکوشارعبوریمورداستفادهقرارگرفت. بیشترین تخلخل و شار عبوری غشاها درزمان ده دقیقه تابش اشعه آلفا بر روی فیلم های پلیمری حاصل شد و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشینیزتشکیلحفره هادرداخلغشاهارانشانداد.افزایشنانو ذراتسیلسیم اکسیدبهمحلولپلی وینیل کلراید به میزان 02/0%باعثافزایشآب دوستیسطح، دفع نمک و شار عبوریغشایاصلاح شدهنسبت به غشاهای اولیه گردید. میزان گرفتگی غشا نیز نسبت به غشای اولیه کاهش یافت و مقاومت در برابر گرفتگی بهبود پیدا کرد.