1403/03/30
نازنین شاه کرمی

نازنین شاه کرمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4441-2571
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25823405400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی عمران
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه سد کمال صالح استان مرکزی زهرا فهیمی راد، طاهر رجایی، نازنین شاه کرمی (1401)
SPH Analysis of Free Surface Flow over Pivot Weirs Ali Mahdavi, Nazanin Shahkarami (2020)
پیشبینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم نازنین شاه کرمی، هادی ثانیخانی، مجتبی مرادی (1394)
مقاله ارائه‌شده
مقایسه آزمایشگاهی مدل های پرش هیدرولیکی در بستر صاف فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی (1395)
بررسی اثر زبری بستر بر روی مدل های پرش هیدرولیکی فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی (1395)
بهینه سازی ابعاد پنجه ی وزنی در سد های خاکی مغزه دار شهریار مختاری، نازنین شاه کرمی (1395)
تحلیل دینامیکی سد خاکی فرخی قائن مهدیه روان بخش، نازنین شاه کرمی (1395)
افت سطح آب زیرزمینی و تاثیر آن در تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی مطالعه موردی : رودخانه و دشت شازند در استان مرکزی مجتبی مرادی، نازنین شاه کرمی، زهره فتاحی، سیامک امیری، معصومه افتخاری (1394)
خرابی رایزرهای دریایی تحت اثر خوردگی و خستگی نازنین شاه کرمی، بهزاد عظیمی، کسری امانی (1393)
Risk Analysis and Integrated Water Resources Management based Adaptation Strategies for Zayandeh Rud Irrigation System, Iran Nazanin Shahkarami, Saeed Morid, Alireza Massah Bavani, Majid Agha Alikhani (2011)
Assessing the impact of AOGCMs uncertainty on the risk of agricultural water demand caused by climate change amgad Elmahdi, Nazanin Shahkarami, Saeed Morid, Alireza Massah Bavani (2009)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تخمین فرونشست دشت اراک با استفاده از سنجش از دور نازنین شاه کرمی، احمدرضا فارسی (1401)
امکان سنجی فیوزگیت به عنوان جایگزین بند انحرافی نازنین شاه کرمی، محمد خلیلی، امیرحسین محمدیان (1399)
تحلیل پایداری سد خاکی کمال صالح در شرایط افزایش ظرفیت مخزن نازنین شاه کرمی، حسین اسدی، ساناز عالی محمدی (1398)
طراحی بهینه ی مقطع عرضی سدهای خاکی نازنین شاه کرمی، محمد رضا وصالی ناصح، شهریار مختاری (1395)
بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر ایجاد روزنه و کنگره در طول بال سرریز سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، نازنین شاه کرمی، زبیده احمدی (1395)
تاثیر زبری بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی واعتبارسنجی فرمول های ارائه شده برای محاسبه طول پرش دربستربا زبری های متفاوت جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی، فاطمه یوسفی (1395)
تحلیل استاتیکی پایداری و تغییر شکل سد خاکی تحت تاثیر شیب هسته نازنین شاه کرمی، محمد رضا وصالی ناصح، مریم بیات (1395)
بررسی آزایشگاهی تیرهای برشی بتن مسلح خودتراکم تقویت شده با FRP سید حمید هاشمی، نازنین شاه کرمی، علی عابدی (1393)
اثر اندازه در تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش توسط FRP سید حمید هاشمی، نازنین شاه کرمی، علی پرویزی (1393)
اثر اندازه در تیرهای عمیق بتن مسلح با بتن سبک و تقویت شده در برش توسط ورق های CFRP سید حمید هاشمی، نازنین شاه کرمی، امیر حسین قیومی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
دریافت انرژی الکتریکی از جریان آب با سرعت کم نازنین شاه کرمی، احسان مقدسی، رفعت محمدی (1398)