1403/04/30
محمد یحیائی

محمد یحیائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8611-8469
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194831070
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Coenzyme Q10 preserves buck’s sperm quality during cryopreservation process in plant-based extender Behbood Khazravi, Mahdi Khodaei Motlagh, Reza Masoudi, Mohammad Yahyaei (2024)
Herbal nano-formulations in lung cancer: Superiorities to original forms Javad Malakootikhah, Mohammad Yahyaei, Reza Ghafarzadegan, Rezvan Ghafarzadegan (2023)
ASSOCIATION OF THYROID HORMONE PROFILE WITH RESUMPTION OF POSTPARTUM OVARIAN ACTIVITY IN DAIRY COWS mahdi yari, Mahdi Khodaei Motlagh, Mohammad Yahyaei, Essa Dirandeh (2023)
Protein adsorption onto polysaccharides: Comparison of chitosan and chitin polymers Mohammad Yahyaei, faramarz mehrnejad, Hossein Naderi-manesh, Ali Hossein Rezayan (2018)
Evaluation of some dairy and beef cattle feed samples for fungal contamination in Markazi Province of Iran Mohammad Rezaei, Issa Mohammad-pourfard, Mohammad Yahyaei, Mostafa Gholamrezaei, Reza Ghasemkhani, Mehdi Kazemi bonchenari (2015)
دانش و نگرش دامداران هدف طرح الگویی همزمان سازی فحلی در گوسفند نسبت به این فناوری در استان های مرکزی و فارس مهدی خدایی مطلق، ناصر زمانی میاندشتی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد یحیائی (1393)
Determination carcass condemnation causes of broiler chickens (Gallus Domesticus) at industrial slaughter house of Shazand, Markazi province of Iran Mahdi Khodaei Motlagh, Mohammad Yahyaei, Mohammad Rezaei, Alireza Eidi, Mohammad Reza Goodarzi, Iman Hajkhodadadi (2014)
بررسی وضعیت آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی توزیع شده در استان مرکزی در سال 1390 محمد رضائی، محمد یحیائی، مهدی پرویز، مهدی خدایی مطلق (1393)
Antibacterial effect of medicinal plant essence (Thymus vulgaris) on major bacterial mastitis pathogen in vitro Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Yahyaei, Fabio De Rensis, Mohammad Yahyaei (2014)
Antibacterial effect of medicinal plant essence (Thymus vulgaris) on major bacterial mastitis pathogen in vitro Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Yahyaei, Fabio De Rensis, Mohammad Yahyaei (2014)
Tumor necrosis factor receptor type-1 is not expressed on granulosa cells of pre-ovulatory follicles in sheep Mohammad Yahyaei, Mohammad Khourvash, Hamid R Rahmani, Mahdi Khodaei Motlagh, Hamid R Mohammadnia (2013)
مقاله ارائه‌شده
انتقال جنین در شتر دوکوهانه، مزایا و تهدیدها مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی (1396)
تشکیل اتحادیه دامپروری، راهکاری جهت بهبود کیفیت شیر مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی، محمد رضایی (1391)
بررسی اثراسانس گیاه دارویی خرفه روی یکی از باکتری های عفونت زا در رحم گاو مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی، محمد رضایی، ناصر حسینی (1391)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
اثر یوبیکینون (CoQ10) بر اسپرم بز پس از فرآیند انجماد-یخگشایی رضا مسعودی، مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی، بهبود خزروی (1401)
بررسی اثر نانوکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد- یخ گشایی رضا مسعودی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد یحیائی، امید ملکی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
همزمان سازی فحلی در نژاد افشاری مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی (1399)
افزایش برهزایی با کمک تکنیک Slow-Releasing هورمون PMSG در میش های نژاد افشاری مهدی خدایی مطلق، سبحان آکریم علمدار، محمد یحیائی (1399)
رهایش پیوسته PMSG و نقش آن در بهبود بازده تولیدمثلی میش های نژاد افشاری مهدی خدایی مطلق، سجاد صباغی، محمد یحیائی (1399)