1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولید مثلی در میش هایی که همزمان سازی فحلی شده اند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، غله، علوفه و میش
سال 1398
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمدرضا بهرامی ، مهدی میرزائی (علوم دامی) ، محمد حسین مرادی

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر منبع غلات و نسبت متفاوت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش های فحل همزمان نژاد زندی بود. میش ها در چهار گروه مختلف جهت همزمان سازی فحلی سیدرگذاری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با جو بعنوان منبع غلات، 2: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با ذرت بعنوان منبع غلات، 3: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با جو بعنوان منبع غلات، 4: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با ذرت بعنوان منبع غلات. در تمام تیمارهای مدنظر همزمان سازی فحلی انجام شد. پس از برداشت سیدر، میش ها فحل یابی شدند و با قوچ های موجود در گله جفت گیری کردند. پس از زایش فراسنجه های مدنظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بجز فراسنجه های BUN و پروژسترون که با تمایل به معنی داری دیده می شود سایر موارد در بین تیمارها دارای اثر معنی داری نبودند و در تیمار دوم (نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با ذرت بعنوان منبع غلات) در تمام صفات تولیدمثلی شامل: میزان درصد زایش، نرخ بره زایی و راندمان تولید بره دارای موقعیت برتر و بهتری نسبت به سایر گروه های آزمایشی بود.