1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده با آلژینات بر عملکرد، اندام‎های داخلی ، آنزیم‎های آنتی اکسیدانی و برخی متابولیت‎های خونی درجوجه‎های گوشتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسانس آویشن، جوجه گوشتی، عملکرد، متابولیت‎های خونی، ریزپوشانی
سال 1396
مجله علوم دامي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا بهرامی ، ایمان حاج خدادادی ، حسینعلی قاسمی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده بر عملکرد، آنزیم‎های آنتی اکسیدانی و برخی متابولیتهای خونی در جوجه‎های گوشتی آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 12 جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه بدون افزودنی(کنترل) ، 2) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن، 3) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده، 4) جیره پایه دارای 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی‎شده. وزن بدن در 10 روزگی بین تیمارهای حاوی افزودنی با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند (05/0>P). در سن 24 روزگی وزن بدن تمامی تیمارهای حاوی افزودنی نسبت به تیمار شاهد معنی‎دار شد (05/0>P). وزن در 42 روزگی تیمارهای حاوی افزودنی اسانس آویشن و 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس ریزپوشانی شده با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند. در دوره پایانی، ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای کنترل و اسانس آویشن 100 میلی گرم در کیلوگرم تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P). نسبت وزن سنگدان، چربی محوطه بطنی، بورس، تیموس و طحال دارای تفاوت معنی‎داری بین تیمارهای آزمایشی نبودند. سطح گلوکز خون و سطح تری‎گلیسیرید، ، HDL-C، LDL-C و VLDL-C بین تیمارها با تفاوت معنی‎داری همراه نبودند (05/0P). در مجموع با توجه به عملکرد یکسان و یا گاها بهتر تیمار آویشن محافظت‎شده (بخصوص 100 میلی گرم در کیلوگرم ) نسبت به تیمار اسانس خالص در زمینه عملکردهای وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک و ... که سبب کاهش مصرف اسانس در جیره می‎شود می‎توان آنرا توصیه نمود و دارای عملکرد بهتر ذکر نمود