1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از ریزپوشانی اسانس دو گیاه دارویی آویشن و دارچین بر عملکرد و متابولیت های خونی جوجه‎های گوشتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسانس، آویشن، دارچین، ریزپوشانی
سال 1396
پژوهشگران محمدرضا بهرامی(دانشجو)، ایمان حاج خدادادی(استاد راهنما)، حسینعلی قاسمی(استاد مشاور)، مهدی خدایی مطلق(استاد مشاور)

چکیده

به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف اسانس آویشن و دارچین در جیره بر پایه ذرت- کنجاله سویا بر عملکرد، صفات لاشه، بیوشیمی خون و بافت شناسی، از تعداد 336 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه (سویه راس 308) به مدت 42 روز استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد، تیمار شاهد+ اسانس آویشن، تیمار شاهد+ 200 ppm اسانس آویشن ریزپوشانی شده، تیمار شاهد+ 100 ppm اسانس آویشن ریزپوشانی شده، تیمار شاهد+ اسانس دارچین، تیمار شاهد+200 ppm اسانس دارچین ریزپوشانی شده، تیمار شاهد+ 100 ppm اسانس دارچین ریزپوشانی شده. آزمایش به دو بخش تقسیم و آنالیزها بر اساس آن انجام شد. در بخش اول اسانس گیاه آویشن مورد ارزیابی قرار گرفت. وزن نهایی در سن 42 روزگی برای تمام تیمارها یکسان بود و معنی‎دار نشد(05/0P). افزایش وزن بدن در یک تا 42 روزگی در تیمار 100 ppm آویشن ریز‎پوشانی‎شده نسبت به تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بود (05/0>P). وزن لاشه، وزن سینه، وزن ساق، وزن گردن، کعب ران و بال تفاوت معنی‎دار نداشت. نتایج بخش دوم در مورد اسانس گیاه دارچین ریزپوشانی‎شده بود، وزن بدن در 24 روزگی در تیمار 100 ppm دارچین ریز پوشانی‎شده با سایر تیمارهای آزمایشی معنی‎دار بود (05/0>P). وزن بدن در 42 روزگی بین تیمار شاهد و 100 ppm دارچین ریز پوشانی‎شده معنی‎دار نشد (05/0P). بیشترین مساحت پرز بترتیب در تیمار 100 ppm دارچین ریز پوشانی‎شده، سپس تیمار اسانس دارچین و در آخر تیمار شاهد مشاهده گردید (05/0>P).