1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آسیاب کردن و غلطک زدن با بخار در ذرت بر عملکرد تولیدی در گاوهای اوایل شیردهی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
فرآوری غلات، متابولیسم شکمبه ای، عملکرد
سال 1394
پژوهشگران مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی خدایی مطلق ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی ، مهدی میرزائی (علوم دامی)

چکیده

به منظور مقایسه تاثیر آسیاب کردن ذرت در برابر ورقه شده با بخار بر عملکرد، پارامترهای تخمیر مایع شکمبه و برخی متابولیت های خون، تعداد 130 راس گاو شیری هلشتاین شکم اول و چند بار زایش کرده (به ترتیب 36 و 94 راس) با میانگین روزهای شیردهی1/9 ± 4/34و میانگین تولیدشیر 2/9 ± 2/52 در قالب طرح چرخشی به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. طول دوره آزمایشی در هر دوره 22 روز در نظر گرفته شد که 17 روز ابتدایی برای آداپتاسیون و 5 روز پایانی برای نمونه گیری در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ماده خشک مصرفی دام های مصرف کننده ذرت آسیاب شده و ذرت ورقه شده با بخار تفاوت معنی داری نداشت (05/0(P>. علیرغم اینکه تولید شیر مربوط به دو تیمار تفاوت معنی داری نشان نداد، اما شیر تصحیح شده برای چربی در بین دو تیمار تمایل به معنی داری داشت (07/0(P=. چربی شیر در گاوهایی که با ذرت آسیاب شده تغذیه شده بودند افزایش داشت (01/0(P< و در مقابل پروتئین شیر در گاوهایی که ذرت ورقه شده با بخار تغذیه شده بودند افزایش معنی داری را نشان داد (01/0(P<. بازده تولید شیر در مورد شیر خام و تصحیح شده برای چربی تفاوت معنی داری در بین تیمارها نشان نداند. انرژی تصحیح شده شیر در بین دو تیمار معنی دار بود (02/0(P= و برای ذرت آسیاب شده حدود 06/0 بیشتر از ذرت ورقه شده با بخار بود. بررسی متابولیت های خونی نشان داد که تنها غلظت گلوکز در بین دو تیمار تفاوت معنی داری نشان داد به گونه ای که ورقه کردن ذرت همراه با بخار سبب افزایش غلظت گلوکز خون تا حدود 9/12 درصد گردید. متابولیت های دیگر خون از جمله BHBA، BUN، آلبومین، گلوبولین، پروتئین کل، کلسترول و تری گلیسرید تفاوت معنی داری نداشتند. نتایج نشان داد که غلظت هورمون انسولین همانند فعالیت آنزیم های کبدی تفاوت معنی داری در بین دو تیمار نداشتند (05/0(P>. مجموع غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه و همچنین pH مایع شکمبه تفاوت معنی داری در بین دو تیمار نداشت. همچنین هیچ کدام از اسیدهای چرب فرار شکمبه ای همانند غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه ای تفاوت معنی داری در بین دو تیمار نداشتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به روند تغییر چربی و پروتئین شیر، آسیاب کردن ذرت سبب افزایش چربی شیر و به دنبال آن انرژی تصحیح شده شیر و ورقه کردن ذرت با بخار سبب بهبود پروتئین شیر می شود.