1402/09/09

فریبا امینی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Seed morphology and fatty acids composition among Flax populations Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Mehry Askari mehrabadi, Somayeh Farahani, Alex اmatsyura (2020)
اثرات کلات-آهن و نانوذرات اکسیدآهن بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه یونجه Medicago sativa مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی گواری (1397)
Biochemical and physiological response of Salsola arbuscula callus to salt stress Fariba Amini, Zohreh Ghanbarzadeh, Mehry Askari mehrabadi (2017)
Effects of iron nanoparticles on Mentha piperita L. under salinity stress Mehry Askari mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Ali Dousti balout bangan (2017)
Changes in antioxidant system and oxidative stress under water stress in four cucumber cultivars Fariba Amini, Mehry Askari mehrabadi, mahnaz Haghir, Mehdi Ghasemi (2017)
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی اکسیدانتی خیار رقم اصفهانی در پاسخ به تنش خشکی فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، مهناز حقیر (1395)
Effect of environmental factors on the compounds of the essential oil of Lippia citriodora * Fariba Amini, Gholam Reza Asghary, Seyed Mehdi Talebi, Mehry Askari mehrabadi, Marzieh Shahbazi (2016)
ارزیابی تاثیر تیمار کلسیم برعمر پس از برداشت گوجه فرنگی سکینه بهرامیان، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته) (1395)
برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادام Prunus amygdalus به آلودگی هوای منطقه صنعتی شازند مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته)، گلریز فرجی (1395)
Some responses of inoculated persian clover with rhizobium to SO2 pollution Mehry Askari mehrabadi, Ladan Bayat, Fariba Amini (2016)
ارزیابی تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت گوجه فرنگی رقم سکینه بهرامیان، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته) (1395)
Effect of NaCl and iron oxide nanoparticles on Mentha piperita essential oil composition Mehry Askari mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Ali Dousti balout bangan (2016)
Effects of stress on foliar trichomes plasticity in Mentha piperita Mehry Askari mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Ali Dousti balout bangan (2016)
Trichomes plasticity in Lallemantia royleana under different stress Mehry Askari mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, batul sarabadani (2016)
اثر پیش تیمار بذر با گلایسین بتائین بر افزایش تحمل به شوری گیاهچه های ذرت شیرین شهربانو گرمسیری، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته)، مصطفی مبلی (1394)
اثر پوشش دهی با کیتوزان بر افزایش عمر پس از برداشت و حفظ کیفیت میوه سیب رقم سلطانی بهناز رستم زاده، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی میوه لیمو شیرین شهین قیصربیگی، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
اثر 24-اپی براسینولید در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) فریبا امینی (بازنشسته)، شیوا شریعت زاده، مهری عسکری مهرآبادی (1394)
تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت خیار رقم زمرد مهدی قاسمی، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
Influence Of Air SO2 Pollution On Antioxidant Systems Of Alfalfa Inoculated With Rhizobium Shima Hosseinkhani Hazaveh, Mehry Askari mehrabadi, Fariba Amini, Morteza Zahedi (2015)
اثرات آلودگی دی اکسیدگوگرد بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی یونجه (Medicago sativa) تلقیح شده با ریزوبیوم مهری عسکری مهرآبادی، شیما حسین خانی هزاوه، فریبا امینی (بازنشسته) (1393)
تاثیر غلظت های مختلف کیتوزان و پوشش های بسته بندی بر عمر انبارمانی قارچ خوراکی تکمه ای ریحانه امین زاده، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته)، مصطفی مبلی (1393)
بررسی گیاه پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن های نفت خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus) مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته)، پریسا ثابتی (1393)
تغییرات میزان ماده موثره گیاه ماریتیغال) ( Silybum marianum در تنش خشکی فاطمه اعلم، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
Effects of Rhizobium inoculation on Trifolium resupinatum antioxidant system under sulfur dioxide pollution Leila Bayat, Mehry Askari mehrabadi, Fariba Amini, Morteza Zahedi (2014)
تأثیر انواع فیلم های بسته بندی بر عمر انبار مانی قارچ خوراکی تکمه ای ریحانه امین زاده، فریبا امینی (بازنشسته)، علی اکبر رامین، مصطفی مبلی (1392)
بهینه‎سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه Salsola arbuscula pall فریبا امینی (بازنشسته)، زهره قنبر زاده، مهری عسکری مهرآبادی (1392)
بهبود عمر انبارمانی سیب رقم هما اعتمادی نسب، فریبا امینی (بازنشسته)، علی اکبر رامین (1392)
تغییرات رشد و اندازه سلول های کالوس Salsola arbuscula تحت تنش شوری فریبا امینی (بازنشسته)، زهره قنبر زاده، مهری عسکری مهرآبادی (1392)
همزیستی اقاقیا-ریزوبیوم جهت گیاه پالایی خاک های آلوده به نفت مهری عسکری مهرآبادی، فاطمه بیگی، فریبا امینی (بازنشسته)، مرتضی زاهدی (1392)
اثر تیمار نیکل و سرب بر محتوای کلروفیل و تجمع این فلزات در گیاه یونجه (Medicago sativa) فریبا امینی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1391)
تغییرات القایی نیکل بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) در کشت هیدروپونیک فریبا امینی (بازنشسته)، میترا نوری، مهری عسکری مهرآبادی، مونا فروغی، جلیل عباس پور (1391)
ارزیابی گیاه پالایی اقاقیا در خاک های آلوده به نفت خام با تاکید بر برخی فلزات سنگین مهری عسکری مهرآبادی، میترا نوری، فاطمه بیگی، فریبا امینی (بازنشسته) (1390)
ارزیابی جوانه زنی، مقدار کلروفیل و رشد گیاه اقاقیا (Rubinia pseudoacacia L.) در پاسخ به آلودگی نفت خام مهری عسکری مهرآبادی، میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، فاطمه بیگی (1390)
بررسی میزان اکسین در گیاهان باززائی شده از ریشه های تراریخت تنباکو (.Nicotiana tabacum L) حاوی Ri –T DNA زهرا زمانزاده، احسان پور علی اکبر، فریبا امینی (بازنشسته) (1389)
مقاله ارائه‌شده
ارزیابی جوانه زنی بذر و رشد چهار رقم خیار تحت تنش خشکی مهناز حقیر، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (1394)
بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativa) زهرا رحیمی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (1394)
بررسی اثر محلولپاشی نانو اکسید آهن بر خصوصیات فیزیولوژیکی و پارامترهای رشد گیاه بالنگو شیرازی (royleana Lallemantia) بتول سرآبادانی، مهری عسکری مهرآبادی، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
اثر تلقیح باکتری meliloti Rhizobium بر پارامترهای رشد، رنگیزههای فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه sativa M معصومه شفیعی گواری، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی (1394)
بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن برخصوصیات فیزیولوژیک و پارامترهای رشد بالنگو شیرازی Lallemanita royleana بتول سرآبادانی، مهری عسکری مهرآبادی، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
اثر تلقیح باکتری ریزوبیوم ملیلوتی بر پارامترهای رشد رنگیزه های فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه Medicago sativa معصومه شفیعی گواری، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی (1394)
(Capsicum annum L.) تاثیر تیمار پیش از برداشت نانو کلسیم بر عمر پس از برداشت فلفل شیرین فریبا امینی (بازنشسته)، شیما حسین خانی هزاوه، لادن بیات (1394)
تاثیر ترکیبات مختلفکلسیم بر برخی شاخصهای موثر بر عمر پساز برداشتمیوه خیار منا پورشفیعی، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه ی هفت رقم مختلف خیار فهیمه محتشمی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (1394)
تاثیر سطوح مختلف نانوذرات اکسیدآهن محلول غذایی بر پاسخ های فیزیولوژیک نعناع فلفلی Mentha piperita به تنش شوری علی دوستی بلوط بنگان، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
تاثیر نانوذرات اکسیداهن بر رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی نعناع فلفلی Mentha piperita علی دوستی بلوط بنگان، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
تاثیر کیتوسان بر میزان فنل کل،انزیم پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز در بادمجان رقم راضیه جوانی، فریبا امینی (بازنشسته)، علی اکبر رامین (1392)
نقش 24-اپی براسینولید در افزایش تحمل به سرما در گیاه بادمجان شیوا شریعت زاده، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (1392)
اثرات نفت خام بر جوانه زنی و سطح برگ کل گیاه پریوش پریسا ثابتی، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
تاثیر کاربرد روی بر میزان وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه عناصر گیاه پریوش در شرایط تنش شوری لیلا حسین پور، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
تاثیر شوری بر ارتفاع بخش هوایی و عمق ریشه و مقدار پرولین و پروتئین گیاه پریوش در شرایط تنش شوری لیلا حسین پور، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
تاثیر تنش شوری بر میزان عناصر عناصر گیاه پریوش سهیلا شکری، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
اثر کلسیم کلرید بر رنگریزه ها و سطح بر کل در گیاه تحت تنش شوری پریوش سهیلا شکری، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه قرهداغ در شرایط خشکی منصوره بیان، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، زهره قنبر زاده (1391)
اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر رشد اولیه گیاهچه ذرت شیرین تحت تنش شوری شهربانو گرمسیری، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته)، مصطفی مبلی (1391)
اثر پیش تیمار بذر با گلایسین بنتائین برجوانه زنی بذر ذرت شیرین تحت تنش شوری شهربانو گرمسیری، علی اکبر رامین، فریبا امینی (بازنشسته)، مصطفی مبلی (1391)
برخی پاسخ های بوشیمیایی کالوس گیاه sasola arbuscula در پاسخ به تنش شوری فریبا امینی (بازنشسته)، زهره قنبر زاده، مهری عسکری مهرآبادی، جلیل عباس پور (1391)
تنظیم اسمزی گیاه هالوفیت salsola arbuscula در مراحل مختلف رشدی در کشت in vitro در پاسخ به تنش شوری فریبا امینی (بازنشسته)، الهام عابدینی، مهری عسکری مهرآبادی، جلیل عباس پور (1391)
تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه شبدر ایرانی (trifolium resupinatum) تحت آلودگی so2 لادن بیات، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته)، شیما حسین خانی هزاوه (1391)
ارزیابی اثرات آلودگی so2 هوا بر میزان پرولین و پروتئین گیاه یونجه(medicago sativa) شیما حسین خانی هزاوه، مهری عسکری مهرآبادی، فریبا امینی (بازنشسته)، لادن بیات (1391)
تغییرات میزان عناصر کالوس گیاه solsola arbuscula در پاسخ تنش شوری زهره قنبر زاده، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (1391)
پاسخ گیاه هالوفیت salsala tomentosa در مرحله گیاهچه ای نسبت به تنش شوری در شرایط کشت در شیشه الهام عابدینی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (1390)
تغییرات پروتئینی گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia) در تنش فلزات سنگین فریبا امینی (بازنشسته)، میترا نوری، مونا فروغی (1390)
تغییرات القایی نیکل بر محتوای کلروفیل و پرولین در گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) فریبا امینی (بازنشسته)، میترا نوری، مونا فروغی (1389)
بررسی تاثیر روی بر فلاونوئیدهای برگ یونجه تاجی Coronilla varia L. میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، مونا فروغی (1389)
کتاب
راهنمای عملی فیزیولوژی گیاهی فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اکوفیزیولوژیکی گونه Salvia macrosiphon در ایران سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، مریم سمیعی (1398)
مطالعه تاثیرات نانوذرات آهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته) (1398)
تاثیر تنش شوری بر پروتئینها و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام خیار (Cucumis sativa) فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، زهرا رحیمی (1395)
مطالعه اثر نانوذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه تلقیح یافته با Rhizobium meliloti مهری عسکری مهرآبادی، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، معصومه شفیعی گواری (1395)
مطالعه تاثیر نانوذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه (Medicago sativa L)تلقیح یافته با Rhizobium meliloti مهری عسکری مهرآبادی، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، معصومه شفیعی گواری (1395)
بررسی اثر محلول پاشی نانوذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه بالنگو(Lallemantia royleana Benth.) تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، بتول سرآبادانی (1395)
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام خیار (Cucumis sativa) در پاسخ به تنش خشکی فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، مهناز حقیر (1395)
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام در پاسخ به تنش خشکی (Cucumis sativa) خیار فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، مهناز حقیر (1395)
اثر نانوذرات کلسیم بر تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی فلفل در پاسخ به تنش سرب فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، مریم خلیلی (1394)
ارزیابی تاثیر شوری و پرولین خارجی بر جوانه زنی و رشد اولیه چند رقم گیاه خیار (Cucumis sativus) فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، فهیمه محتشمی (1394)
ارزیابی تاثیر شوری و پرولین خارجی بر جوانه زنی و رشد اولیه چند رقم خیار فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، فهیمه محتشمی (1394)
مطالعه تأثیرات نانو ذرات آهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، علی دوستی بلوط بنگان (1394)
تاثیر 24 -اپی براسینولید بر مقاومت نسبت به تنش سرما در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، شیوا شریعت زاده (1392)
تأثیر روی و نیکل بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی، مونا فروغی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته