1403/04/02
داریوش خواجوی

داریوش خواجوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Swimming Exercise Improves Rheumatoid Arthritis in Rat Abbas Saremi, Dariush Khajavi, Mohammad Parastesh, Saeid Tahmasebi, Narges Ramezani (2021)
تفاوتهای مرتبط با تغییرات درون عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچه ماهر داریوش خواجوی، علیرضا بهرامی، احمد قطبی ورزنه (1399)
تأثیر یک برنامه تمرین قدرتی و تعادلی بر عملکرد تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند دارای ترس از افتادن داریوش خواجوی، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدم، انوشیروان کاظم نژاد (1395)
تعیین اعتبار و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در زنان سالمند مرتضی عبدیانی، مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، معصومه عبدیانی، نسرین رضوان جو (1394)
ارتباط بین بهره هوشی، آمادگی حرکتی و ویژگی های آنتروپومتریکی با مراحل یادگیری مهارت های پایه بسکتبال شهرام نظرپوری دره تنگ، حسن خلجی، علیرضا بهرامی، داریوش خواجوی (1394)
مطالعه ریتم اسکاپولوهومرال در دانشجویان مبتلا به گرد پشتی مسعود گلپایگانی، رحمت اله حیدرپور، داریوش خواجوی (1394)
تأثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عوامل روانشناختی مرتبط با افتادن در میان مردان سالمند شهر اراک داریوش خواجوی، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدم، انوشیروان کاظم نژاد (1393)
روایی و پایایی نسخه فارسی شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند مرتضی عبدیانی، مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی (1393)
تأثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم داریوش خواجوی، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدم، انوشیروان کاظم نژاد (1392)
رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمانهای استان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حسن خلجی، داریوش خواجوی (1387)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر یک وهله خستگی بر مدت اجرای ذهنی مهارت دوی400 متر مرضیه قاسمی، علیرضا بهرامی، داریوش خواجوی (1396)
ارتباط بین رشد زبانی با رشد حرکتی در کودکان فعال و غیرفعال 5 تا 8 سال و مقاسه آنها محمد خسروی قوشه بلاغ، حسن خلجی، علیرضا بهرامی، داریوش خواجوی (1392)
ارتباط بین رشد ادراکی و زبانی با رشد حرکتی در کودکان 5 تا 8 سال حسن خلجی، علیرضا بهرامی، داریوش خواجوی، محمد خسروی (1392)
ارتباط بین بهره هوشی و آمادگی حرکتی با یادگیری مهارتهای پنجه و سرویس والیبال شهرام نظرپوری دره تنگ، حسن خلجی، علیرضا بهرامی، داریوش خواجوی، فرهاد مردانه (1390)
کتاب
فوتبال؛ گامهای موفقیت داریوش خواجوی (1398)
آنالیز بازی فوتبال داریوش خواجوی (1395)
رشد حرکتی انسان (چاپ سوم) داریوش خواجوی، حسن خلجی (1389)
رشد حرکتی انسان (چاپ دوم) داریوش خواجوی، حسن خلجی (1387)
سنجش و اندازه گیری درتربیت بدنی داریوش خواجوی، حسن خلجی (1384)
رشد حرکتی انسان (چاپ اول) داریوش خواجوی، حسن خلجی (1384)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل زنان سالمند مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، داریوش خواجوی، فریبا مرادی وستگانی (1396)
تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی زنان نابینا مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، شهناز شهرجردی (1395)
تاثیر شدت تمرین شنا و دویدن بر اشتها گلوکز و لاکتات دختران جوان عباس صارمی، داریوش خواجوی، فائزه کمیجانی (1394)
ارتباط فعالیت بدنی و آمادگی کارکردی با احساس تنهایی در سالمندان داریوش خواجوی، حسن خلجی، فریبا مردانی (1394)
ارتباط بین رشد ادراکی و زبانی با رشد حرکتی در کودکان فعال و غیرفعال علیرضا بهرامی، حسن خلجی، داریوش خواجوی (1391)
روایی و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در مردان سالمند با و بدون سابقه افتادن مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، مرتضی عبدیانی (1391)
اثر بازی های الکترونیکی بر مهارت های جابجایی و کنترل شئ دختران دوره پیش نوجوانی علیرضا بهرامی، حسن خلجی، داریوش خواجوی، عصمت رضایی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته