1403/05/04
علی سنایی راد

علی سنایی راد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی عوامل مؤثر بر لنگر خمشی سینماتیک در گروه شمع ها علی سنایی راد، احمدرضا غلامی نژاد (1395)
The Optimization of the Blending Process for Light Products in the Arak Refinery Abdolreza Moghadassi, M Rashidi Chaghoushia, Seyed mohsen Hosseini, Mahdi Talebbeigib, Ali Sanaeirad (2014)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
تحلیل لرزه ای ایستگاه های مترو به روش اجزای محدود محمدرضا مطهری، علی سنایی راد (1397)