شراره پورابراهیم

صفحه نخست /شراره پورابراهیم
شراره پورابراهیم
نام و نام خانوادگی شراره پورابراهیم
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Assessing environmental enhancement scenarios in a petrochemical port: A comprehensive comparison using a hybrid LCA-GRM model Journal of Cleaner Production
2 ارزیابی چرخه حیات زیرسامانه‌های بارگیری گاز، مایع، کانتینر، فله و تانکر در بندر پتروشیمی محیط زیست طبیعی
3 Environmental optimization of urban transportation network, using GIS and genetic algorithm Arabian Journal of Geoscience
4 بررسی مکان مند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیر زمینی با استفاده از تحلیل گر زمین آمار در دشت شازند اطلاعات جغرافيايي(سپهر)
5 Geo-Spatial Approach for Suitable Location of Transportation Terminals in the Coastal Towns Planning international Journal of the Malay World and Civilisation
6 Impact assessment of rapid development on land use changes in coastal areas; case of Kuala Langat district, Malaysia Environment, Development and Sustainability
7 MATHEMATICAL MODELING CONSIDERING AIR POLLUTION OF TRANSPORTATION: AN URBAN ENVIRONMENTAL PLANNING, CASE STUDY IN PETALING JAYA, MALAYSIA Theoritical and Empirical researches in urban management
8 Analytic network process for criteria selection in sustainable coastal land use planning Ocean & Coastal Management
9 بررسی نقش دسترسی ها در محیط GIS جهت تامین امنیت مناطق ساحلی در برنامه ریزی حمل و نقل شهر بندرعباس راهور
10 مکان یابی مناطق مسکونی در برنامه ریزی حمل و نقل شهری با استفاده از GIS و مدل سازی ریاضی انتشار آلودگی هوا محيط شناسي
11 A Transportation Decision Support Model For Residential Site Selection THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT
12 Integration of spatial suitability analysis for land use planning in coastal areas; case of Kuala Langat District, Selangor, Malaysia Landscape and Urban Planning
13 Evaluation of weaknesses and strengths in implementation of outsourcing in the rural water company of Markazi province Canadian Journal on Computing in Mathematics, Natural Sciences, Engineering and Medicine
14 Recognition and Segregation of Rural Water Wasting Factors in Mahalat City, for Preferences Planning Canadian Journal on Computing in Mathematics, Natural Sciences, Engineering and Medicine
15 GIS-based modeling for location planning of jetties in coastal towns Ocean & Coastal Management
16 Coastline Security Engineering Using Geo-Spatial Approach: Case of Chabahar Port, IranJournal of Geographic Information System Journal of Geographic Information System
17 Application of VIKOR and fuzzy AHP for conservation priority assessment in coastal areas: Case of Khuzestan district, Iran Ocean & Coastal Management
18 مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS مهندسي حمل و نقل
19 برنامه ریزی ارتقای امنیت شهری با استفاده از پیاده مداری فصلنامه راهور