آزاده عسگرپور

صفحه نخست /آزاده عسگرپور
آزاده عسگرپور
نام و نام خانوادگی آزاده عسگرپور
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 The effects of virtual reality training on postural sway and physical function performance on older women with chronic low back pain: A double-blind randomized clinical trial JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION
2 تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر کیفیت زندگی و خطر سقوط مردان سالمند مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی اطلاع رسانی پزشکی نوین
3 تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر درد و کنترل پاسچر مردان سالمند مبتلا به کمرردرد مزمن غیراختصاصی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی
4 تاثیر تیپینگ مچ پا بر توانایی حفظ تعادل ایستا وپویا با و بدون ورودی بینایی قبل و بعد از خستگی فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
5 Effects of Using Insoles with Different Wedges on Static and Dynamic Balance مجله پزشكي باليني ابن سينا
6 تاثیر بریس مچ پا بر زمان رسیدن به پایداری و اوج نیروی عکس العمل عمودی زمین در زنان ورزشکار سالم با و بدون خستگی پژوهشي در توانبخشي ورزشي
7 Comparing the effective interventions on plantar and ankle proprioception in balance control with and without fatigue Journal of shahrekord university of medical sciences