مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر ...
عنوان تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر درد و کنترل پاسچر مردان سالمند مبتلا به کمرردرد مزمن غیراختصاصی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نوسانات پاسچر, سالمندی ,واقعیت مجازی, کمردرد مزمن
چکیده زمینه و هدف: همراه با افزایش سن، شیوع دردهای مزمن اسکلتی-عضلانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. کمردرد، شایع‌ترین درد گزارش شده توسط افراد سالمند در جهان است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر هشت هفته تمرینات واقعیت مجازی بر درد و کنترل پاسچر مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی می‌باشد. روش بررسی: ۳۰ سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در دو گروه تجربی و کنترل در مطالعه حاضر شرکت کردند. گروه تجربی هشت هفته تمرینات واقعیت‌ مجازی را انجام دادند و گروه کنترل در این بازه زمانی به روتین معمول زندگی خود ادامه دادند. درد و متغیرهای مرکز فشار به‌ترتیب با استفاده از مقیاس سنجش بصری درد و دستگاه فوت پرشر، قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد. از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ و سطح معناداری 05/0 در تمامی آزمون‌های آماری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد پس از هشت هفته، درد (۰۰۱/۰=P) و متغیرهای مرکز فشار (سرعت نوسانات (۰۱۴/۰=P)، محدوده نوسانات (۰۰۴/۰=P)، جابجایی قدامی‌-خلفی (۰۰۱/۰=P) و جابجایی داخلی-‌خارجی (۰۳/۰=P)) در گروه تجربی نسبت به کنترل کاهش معنی‌داری داشته ‌است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از تمرینات واقعیت مجازی با هدف کاهش درد و نوسانات پاسچر برای توانبخشی سالمندان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی توصیه می‌شود.
پژوهشگران آزاده عسگرپور (نفر چهارم)، میثم سحاب قلی فر (نفر دوم)، زهرا رئیسی (نفر سوم)، علی یلفانی (نفر اول)