مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر بازی واقعیت جایگزین بر ...
عنوان تاثیر بازی واقعیت جایگزین بر مهارت حل مسئله، مسئولیت پذیری و یادگیری دانش آموزان کلاس چندپایه
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها بازی واقعیت جایگزین، مهارت حل مسئله، مسئولیت پذیری، یادگیری، کلاس چندپایه.
چکیده همواره برنامه ریزی هایی که در آموزش و پرورش صورت می گیرد، کمتر نیازها و مشکلات کلاس های چندپایه را مورد توجه قرار می دهد و بیشتر بر اساس شرایط کلاس های تک پایه به دلیل گستردگی جغرافیایی آن است. از سوی دیگر فرصت هایی که روش های نوین آموزش مبتنی بر فناوری در اختیار قرار می دهد، می تواند بسیاری از مشکلات کلاس های چندپایه را کاهش دهد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر بازی های واقعیت جایگزین بر مهارت‌های حل مسئله، مسئولیت‌پذیری و یادگیری دانش‌آموزان کلاس چندپایه بود. در این مطالعه، از روش شبه‌تجربی و طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون، به همراه گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان بهشهر استان مازندران در سال تحصیلی 1402-1401 بوده که به شیوه نمونه گیری در دسترس، به تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش قرار گرفتند. دانش آموزان به مدت 8 جلسه به شیوه بازی های واقعیت جایگزین آموزش دیدند؛ در حالی که شیوه آموزش در گروه کنترل، به شکل مرسوم بود. داده‌ها توسط پرسشنامه‌های حل مسئله هپنر و پترسن (1982)، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری لوئیس (2001) و آزمون یادگیری محقق ساخته جمع‌آوری شدند. جهت تحلیل یافته ها، از شاخص های آماری توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استباطی یافته ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به کارگیری بازی های واقعیت جایگزین بر مهارت های حل مسئله، مسئولیت پذیری و یادگیری دانش آموزان تاثیر معنادار دارد. (0.05>P). براساس یافته های مطالعه بازی های واقعیت جایگزین، با توجه به تلفیق فضاهای فیزیکی - آموزشی با فناوری های مجازی، می توانند در جهت افزایش مهارت های حل مسئله و مسئولیت پذیری و همچنین بهبود عملکرد یادگیری دانش آموزان چندپایه مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به آن که مدارس چندپایه، در مناطق روستایی هستند و خصوصا از حیث فیزیکی، شرایط بهتری جهت اجرای بازی های واقعیت جایگزین دارند، برنامه ریزی و اجرای بازی های واقعیت جایگزین در این مدارس توصیه می شود.
پژوهشگران سیده فاطمه جباری (دانشجو)، سیروس منصوری (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)