مشخصات پژوهش

صفحه نخست /معناشنا سی استعاره در قرآن ...
عنوان معناشنا سی استعاره در قرآن )جزءهای بیست و یکم تا بیست و پنجم(
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کر یم،معناشناسی،استعاره
چکیده معناشناسی علمی است که به بررسی دقیق ارتباط میان واژه و معنا می پردازد. این علم برای کشنف معانی موجود در کلمات و جملات به شیوه های مختلف کاربرد دارد؛ بنابراین ضروری اسنت که زبان شناسان جدید برای کشف اسرار آیات الهی، که نیاز به تفسیر و توضیح دارد از علم معناشناسی اسنتفاده کنند.خداوند متعال بسیاری از معانی پوشنیده را با بکارگیری استعاره بیان فرموده اند. استعاره از جمله ابزاری است که به معناشناسی نیاز مبرمی دارد. کاربرد این استعاره ها فقط صرف زیبایی شناسی نیست بلکه برای بیان مطلبی اتخاذ شنده اند.
پژوهشگران معصومه قاسمی (نفر سوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر دوم)، محمد جرفی (نفر اول)