مشخصات پژوهش

صفحه نخست /الگوی دودویی محلی بهبود یافته ...
عنوان الگوی دودویی محلی بهبود یافته چند مقیاسی به منظور استخراج ویژگی و طبقه بندی مرجانهای دریایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها طبقه بندی تصاویر مرجانهای دریایی، طبقه بندی تصاویر بافتی، استخراج ویژگی، الگوی دودویی محلی بهبود یافته
چکیده صخره های مرجانی بخش مهمی از اکوسیستم آبهای کم عمق استوایی هستند و حفاظت از آنها بسیار مهم است. طبقه بندی تصاویر صخره های مرجانی شامل سه مرحلهی بهبود تصویر، استخراج ویژگی و طبقه بندی میباشد. در این پژوهش با تمرکز بر مرحله ی استخراج ویژگی، روشی برای طبقهبندی تصاویر مرجانهای دریایی ارائه شده است.
پژوهشگران محسن رحمانی (نفر سوم)، محمد حسین شکور (نفر دوم)، زهرا نظمی (نفر اول)