1403/04/30
محسن رحمانی

محسن رحمانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6890-192X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37061814300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Apache Flink and clustering-based framework for fast anonymization of IoT stream data Alireze Sadeghi Nasab, Hossein Ghaffarian, Mohsen Rahmani (2023)
A Framework for Distributed Feature Selection Mona Sharifnezhad, Mohsen Rahmani, Hossein Ghaffarian (2023)
ارائه یک چارچوب توزیع شده برای انتخاب ویژگی چندمتغیره مونا شریفی نژاد، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1401)
Feature Selection Using Neighborhood based Entropy fatemeh farnaghizadeh, Mohsen Rahmani, maryam Amiri (2022)
Adaptive personalized recommender system using learning automata and items clustering Mansoureh Ghiyas abadi, Javad Akbari turkestani, Mohsen Rahmani (2022)
User Classification in a Personalized Recommender System using Learning Automata Mansoureh Ghiyas abadi, Javad Akbari turkestani, Mohsen Rahmani (2021)
A Distributed Minimum Redundancy Maximum Relevance Feature Selection Approach Mona Sharifnezhad, Mohsen Rahmani, Hossein Ghaffarian (2021)
IFSB-ReliefF: یک روش انتخاب نمونه و ویژگی همزمان بر مبنای ReliefF زینب عباسی، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1399)
IFSB-ReliefF: یک روش انتخاب نمونه و ویژگی هم زمان بر مبنای ReliefF زینب عباسی، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1399)
International Journal on Artificial Intelligence Zeinab Abbasi, Mohsen Rahmani (2019)
Performance improvement for recommender systems using ontology Karamollah Bagheri Fard, Mohsen Rahmani, Mehrbakhsh Nilashi, Vahid Rafeh (2017)
A recommender system for tourism industry using cluster ensemble and prediction machine learning techniques Mehrbakhsh Nilashi, Karamollah Bagheri Fard, Mohsen Rahmani, Vahid Rafeh (2017)
کنترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر سیروس سیاحی، محمود حمیدی زاده، حسن مرادزاده، مهدی سلیمانی، محسن رحمانی (1393)
A heuristic solution for model checking graph transformation systems Roza Yusefian, Vahid Rafeh, Mohsen Rahmani (2014)
Two-Microphone Binary Mask Speech Enhancement in Diffuse and Directional Noise Fields roohollah abdipour, Ahmad Akbari, Mohsen Rahmani (2014)
A Survey on Coping with the State Space Explosion Problem in Model Checking Vahid Rafeh, Mohsen Rahmani, Kianoush Rashidi (2013)
From Class Diagrams to Relational Tables: A Graph Transformation-based Approach Vahid Rafeh, Shahram JAMALI, Mohsen Rahmani, Farzaneh MAHDIAN (2011)
AGENT BASED DECISION TREE LEARNING: A NOVEL APPROACH Mohsen Rahmani, SATTAR HASHEMI, ALI HAMZEH, ASHKAN SAMI (2009)
مقاله ارائه‌شده
انتخاب ویژگی با استفاده از آنتروپی مبتنی بر همسایگی فاطمه فرنقی زاده، محسن رحمانی، مریم امیری (1399)
CUOB-ReliefF: Diagnosis of breast cancer by balancing datasets زینب عباسی، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1398)
ارائه یک روش انتخاب ویژگی با رویکرد حذف همبستگی میان ویژگی ها جهانگیر پچکم، محسن رحمانی، مهرداد هادی پور (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر همسایگی برای دادههای ریز آرایه محسن رحمانی، مریم امیری، محسن تاج آبادی فراهانی (1402)
بهبود عملکرد الگوریتم انتخاب ویژگی mRMR به کمک تقسیم فضای ارزیابی حسین غفاریان، محسن رحمانی، شیما کمال آبادی فراهانی (1401)
انتخاب ویژگی جمعی بر اساس حداکثرسازی تنوع محسن رحمانی، وحید نصرتی (1401)
استفاده از الگوریتم جهش قورباغه و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص نفوذ شبکه رضا رافع، سیف اله سلیمانی، محسن رحمانی، مرضیه هاشم زاده (1395)
ارائه روشی برای تشخیص هویت انسان از روی راه رفتن محسن رحمانی، سیف اله سلیمانی، عبدالرضا صالح (1395)
یک روش انتخاب ویژگی توزیع شده برای داده های ریزآرایه محسن رحمانی، سیف اله سلیمانی، مریم اصلانی (1395)
طبقه بندی متون به کمک روشهای تحلیل احساسات محسن رحمانی، رضا رافع، وحید رافع، فرید قنبری (1395)
ارائه مدلی به منظور تخمین زیان در بیمه درمان گروهی با رویکرد شناسایی ریسک رضا رافع، وحید رافع، محسن رحمانی، صدیقه شمس الدینی (1395)
کاوش نظرات با استفاده از تکنیکهای متن کاوی رضا رافع، وحید رافع، محسن رحمانی، عاطفه توکلی گارماسه (1394)
استفاده از روشهای مبتنی بر تست جهش برای تولید نمونه تست های بهینه وحید رافع، محسن رحمانی، خاطره علی بابایی (1394)
ارائه یک راهبرد مبتنی بر دانش برای کشف بن بست در سیستمهای تبدیل گراف وحید رافع، محسن رحمانی، مهران عیوض پور پرگو (1394)
ارایه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای ویژگی بعد فراکتال محسن رحمانی، فاخته سلطانی تفرشی، الهه بیاتی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته