مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر پادکست آموزشی درس فارسی ...
عنوان تاثیر پادکست آموزشی درس فارسی بر مهارت های زبانی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها پادکست، مهارت های زبانی، مهارت خواندن، مهارت گوش دادن، مهارت صحبت کردن، مهارت نوشتن.
چکیده در این پژوهش به بررسی تاثیر پادکست آموزشی درس فارسی بر مهارت های زبانی (خواندن، گوش دادان، صحبت کردن، نوشتن) دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهر شازند در سال تحصیلی 1400-1399 پرداخته شده است. پژوهش به روش شبه آزمایشی از طریق طرح پیش آزمون و پس آزمون یا گروه کنترل انجام گردید. نمونه گیری به روش در دسترس صورت گرفت و 32 نفر از دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در گروه آزمایشی و 29 نفر در گروه کنترل جای گرفتند. ابزار اندازه گیری داده ها آزمون های محقق ساخته مهارت های زبانی بودند. بر اساس الگوی نه مرحله ای گانیه طراحی آموزشی برای پادکست درس فارسی صورت گرفت و فایل های پادکست تهیه گردید. دانش آموزان گروه آزمایشی طی هشت جلسه از طریق فایل های پادکست و گروه کنترل به روش مرسوم آموزش درس فارسی را دریافت نمودند. در نهایت فرضیه آزمایی و تحلیل داده ها نشان داد پادکست آموزشی درس فارسی بر مهارت های خواندن و گوش دادن دانش آموزان تاثیر داشته و بین استفاده از پادکست آموزشی و مهارت صحبت کردن و نوشتن رابطه معناداری وجود ندارد.
پژوهشگران سعید شاه حسینی (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)، سایه خوش صفا (دانشجو)