مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر اموزش سواد رسانه ایی بر ...
عنوان تاثیر اموزش سواد رسانه ایی بر گرایش به تفکر انتقادی و چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها آموزش سواد رسانه ای ، گرایش به تفکر انتقادی ، شبکه های اجتماعی
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اموزش سواد رسانه ایی بر گرایش به تفکر انتقادی و چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اهواز که در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 30 نفر از دانشجویان بودنند که به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) توزیع شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت تاثیر آموزش سواد رسانه ای قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل چیزی دریافت نکردند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریتکس(2000) و پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی مقیمی و لطیفی (1394) استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش سواد رسانه ای بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تاثیر داشته است و بر چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی دانشجویان تاثیر نداشته است. بر این اساس آموزش سواد رسانه ای جهت افزایش مهارتهای تفکر انتقادی مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران سعید شاه حسینی (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)، حدیث کولیوند (دانشجو)