مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط و پیوند شرط و جواب شرط ...
عنوان ارتباط و پیوند شرط و جواب شرط در اسالیب شرطی زبان عربی با تکیه بر آیات قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم، نحو، اسلوبهای شرطی، رابطه سبب ومسبب
چکیده در اسلوب های شرط باید بین شرط و جواب تناسب برقرار باشد به عبارت دقیق تر جمله شرط باید سبب برای جواب شرط باشد؛ یعنی اولی مقدمه برای دومی باشد، همانند ارتباط مقدمه با نتیجه، یا ارتباط مسبب با سبب؛ اما در قرآن کریم مواردی وجود دارد که به ظاهر شرط سبب جواب نیست، که باید مورد کنکاش قرار گیرد و دلیل آن مشخص گردد. برخی معتقدند در جمله های شرطی وقوع جواب شرط متوقف بر وقوع فعل شرط است و این یک اصل است و گاهی اسلوب های شرطی از این اصل خارج می شوند؛ به طوری که جواب شرط مسبب از فعل شرط نیست.
پژوهشگران محمود شهبازی (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)