مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهبود پایداری زاویه روتور ...
عنوان بهبود پایداری زاویه روتور توسط پایدارسازهای سیستم قدرت گستره وسیع از طریق تخمین فرکانس باس های محلی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها تخمین حالت در سیستم های قدرت، پایدار ساز گستره وسیع، فرکانس زاویه ای باس محلی، فیوژن اطلاعات، تخمین حالت مقاوم، داده های خارج از محدوده
چکیده هدف از این رساله، ایجاد روشی مقاوم برای افزایش کیفیت تخمین برروی فرکانس یک باس محلی از سیستم قدرت برای بدست آوردن یک سیگنال دقیق به عنوان سیگنال ورودی پایدارساز مناطق وسیع برای میرایی نوسانات بین منطقه ای است. فرکانس زاویهای باس محلی، از طریق فرمول مقسم فرکانس ایدهآل و با استفاده از قرار دادن یک حلقه قفل فاز در باس محلی محاسبه میشود. در هر حال، دو سیگنال همراه با نویزهای کانال ارتباطی متفاوت، تاخیرهای گوناگون و دو سیستم با رفتارهای کاملا متفاوت دراختیار داریم، ابتدا به صورت متمرکز در هر لحظه با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن بدون بو، تخمین مود انجام میشود. سپس میانگین وزندار دو سیگنال تخمین زده از مقسم فرکانس و حلقهی قفل فاز به پایدارساز گستره وسیع اعمال میشود. مرحله وزن دهی به وسیلهی ماتریس کواریانس اندازهگیری تخمین انجام می پذیرد. تمام این فرایند با نام فیوژن اندازهگیری کالمن در این رساله معرفی شده است که به پایداری سیستم قدرت کمک می کند. در مرحلهی بعد به سمت مقاومسازی الگوریتم فیوژن در برابر دادههای خارج از محدوده حرکت میکنیم و از یک الگوریتم مقاوم نسبت به داده های خارج از محدوده برای حل مشکل اطلاعات خارج از محدوده استفاده میکنیم. این الگوریتم از دو قسمت تشخیص اطلاعات خارج از محدوده و الگوریتمی تکراری برای تخمین تشکیل شده است. این بروزرسانی کمک میکند تا اطلاعات خارج از محدوده قادر به ایجاد مشکل در عملکرد الگوریتم فیوژن نباشند. در بخش انتهایی پایان نامه الگوریتم فیوژن سریع ارائه میگردد که علاوه بر مقاومت نسبت به اطلاعات خارج از محدوده دارای زمان اجرای پایین تری نسبت به روش های گذشته است. لازم به ذکر است برای راستیآزمایی روشهای ارائه شده از جعبه بزار PST استفاده میشود. شبیه سازی ها برروی دو سیستم دو ناحیهای و چهار ژنراتور و سیستم 39 باسه نیوانگلند انجام میشود.
پژوهشگران امیرحسین ابوالمعصومی (استاد راهنما)، محمد بیات (استاد راهنما)، علی فراهانی (دانشجو)