مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش همراه با تولید ...
عنوان تاثیر آموزش همراه با تولید اینفوگرافیک بر راهبردهای مطالعه و یادگیری، تفکر خلاق و یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها اینفوگرافیک ،گرافیک اطلاع رسان ، راهبردهای مطالعه و یادگیری، تفکر خلاق ، یادگیری
چکیده زمینه و هدف: اینفوگرافیک (گرافیک اطلاع رسان) بخشی از حوزه گرافیک و هنر است که طی سال های اخیر با گسترش فناوری های ارتباطی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که اینفوگرافیک ها اطلاعات پیچیده و تفصیلی درباره یک موضوع را خیلی ساده و سریع به مخاطب منتقل می کند، از ابزار های مناسب در حوزه آموزش بشمار می آیند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش همراه با تولید اینفوگرافیک بر راهبردهای مطالعه و یادگیری، تفکر خلاق و یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ناحیه 1 اراک می باشند. نمونه تحقیق یک کلاس 24 نفر از دانش آموزان کلاس ششم است که به تصادف در دو گروه 12 نفره به عنوان گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار های این مطالعه شامل پرسشنامه سنجش مهارت های مطالعه دانشگاه هاستون، آزمون خلاقت غیر کلامی تورنس(فرمB) و آزمون معلم ساخته ی استاندارد شده ی یادگیری استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر محاسبه میانگین،انحراف استاندارد و وایانس و همچنین از روش های آمار استنباطی؛ آزمون t مستقل و کوواریانس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آموزش همراه با تولید اینفوگرافیک بر راهبرد های مطالعه و یادگیری و یادگیری تاثیر معنی دار داشته و بر تفکر خلاق دانش آموزان تاثیر معنا داری نداشته است.
پژوهشگران مهدیه شفیعی تبار (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)، علیرضا اندیشمند (دانشجو)