مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوای کتاب مطالعات ...
عنوان تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی براساس مولفه های هوش هیجانی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها تحلیل محتوا، کتاب مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، هوش هیجانی
چکیده هدف کلی تحقیق، بررسی میزان توجه کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی به مولفه های هوش هیجانی براساس دیدگاه بار- اُن بود. براساس این هدف، این سوالات برای پژوهشگر مطرح شد که: در کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی به چه میزان به مولفه های 1) درون فردی 2) میان فردی 3) سازگاری 4) کنترل استرس و 5) خلق و خوی عمومی هوش هیجانی توجه شده است؟ روش تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی از نوع کاربردی و نیز جمع آوری اطلاعات به روش تحلیل محتوا بود. واحد تجزیه و تحلیل متون نوشتاری، جمله درنظر گرفته شد و نوع تحلیل ما به صورت تحلیل مفهومی بوده است. همچنین در تجزیه و تحلیل تصاویر و عکسهای کتاب درسی نیز از تحلیل مضمونی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی1399-1398 بود. در این پژوهش با توجه به اینکه موضوعات در کتب فوق الذکر متنوع می باشند، استفاده از روش نمونه گیری چندان روش مناسبی برای انجام این تحقیق به نظر نمی رسد. لذا با استفاده از روش سرشماری، حجم نمونه برابر با جامعه پژوهش درنظر گرفته شد. ابزار به کار گرفته شده در این تحقیق، پرسشنامه بار-اُن بود که براساس مدل یا نظریه هوش هیجانی تدوین شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی( از قبیل: طبقه بندی توزیع فراوانی ها و درصدگیری) نشان داد که پایه ششم ابتدایی بیشترین میزان توجه به کل عوامل پنج گانه هوش هیجانی را داشته است و کمترین میزان توجه هم به پایه پنجم تعلق دارد. همچنین از بین عوامل پنج گانه هوش هیجانی در کل کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی به عامل میان فردی هوش هیجانی( با 764 واحد فراوانی به میزان51/46 %) بیشتر از دیگر عوامل توجه شده است. به سایر عوامل پنج گانه هوش هیجانی به ترتیب بیشترین میزان توجه - بعد از عامل میان فردی- به این قرار پرداخته شده است: عامل درون فردی(98/26 %)، عامل سازگاری(77/15 %)، عامل خلق و خوی عمومی(92/5 %) و عامل کنترل استرس(82/4 % ). بنابراین می توان گفت محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی به برخی عوامل تاکید زیادی داشته و به برخی دیگر توجه چندانی نکرده است.لذا تعادلی در محتوای کتب یاد شده در پرداختن به عوامل و مولفه های هوش هیجانی مشاهده نشد.
پژوهشگران محسن باقری (استاد مشاور)، صغری اکبری چرمهینی (استاد راهنما)، مرتضی رستمی (دانشجو)