مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی ...
عنوان تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر مهارت های اجتماعی، یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها اپلیکیشن مبتنی بر تلفن همراه، اپلیکیشن مبتنی بر مغز، یادگیری، یادداری، علوم تجربی، مهارت های اجتماعی
چکیده زمینه و هدف: یادگیری مبتنی بر مغز، شناخت قواعد و مقررات مغز برای ایجاد یادگیری معنادار و سازمان دهی آموزش ها بر اساس آن ها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر مهارت های اجتماعی، یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان دوم ابتدایی در سال تحصیلی 99-98 انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم ابندایی استان قم و شرکت کنندگان شامل دانش آموزان پایه دوم یکی از کلاس های دبستان اشرفی اصفهانی1 استان قم بود. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر بود که به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. ابزار این مطالعه شامل آزمون یادگیری محقق ساخته و پرسشنامه سنجش مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (فرم والد) بود. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص آمار استنباطی تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و کوواریانس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری تاثیر معنادار دارد، اما بر میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: استفاده از اپلیکیشن آموزشی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، تأثیر قابل توجهی در یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی دارد. همچنین به کارگیری اصول یادگیری مبتنی بر مغز در طراحی اپلیکیشن آموزشی در افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان تاثیر قابل توجهی ندارد.
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)، رضا طلیمی (دانشجو)