مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر ...
عنوان تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست و تمرکز دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1398
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها بازی های آرکید، تلفن همراه، هماهنگی چشم- دست، تمرکز، دانش آموزان ابتدایی
چکیده زمینه و هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست و تمرکز دانش آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه 1 شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 99 – 98 می باشد. روش پژوهش: روش این پژوهش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد. شرکت کنندگان این پژوهش تعداد 48 دانش آموز دختر و پسر پایه اول ابتدایی دو مدرسه شهرستان کرمانشاه(دامنه سنی 6تا8 سال) در سال تحصیلی 99-98 بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند که در هر مدرسه بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش(24نفر) و کنترل(24نفر) قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 6 هفته، و هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقهای به انجام سه بازی سبک آرکید(گشت و گذار در مترو ، پرش ابله ، مسابقه صعود به تپه ) پرداختند. عملکرد هر دو گروه در آزمون های فراستیگ ، D2 و لینکن ازورتسکی که به ترتیب هماهنگی چشم و دست و تمرکز را می سنجند قبل و بعد از انجام بازیهای آرکید و همچنین در آزمون پیگیری که 3 هفته پس از پس آزمون انجام گردید ارزیابی شد و در پایان کار میانگین نمرات پیش آزمون-پس آزمون وپیگیری گروه ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مقایسه گردید . یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین نتایج شرکت کنندگان گروه آزمایش با گروه کنترل در هماهنگی چشم و دست در سطح )0.003>(P معنادار بود. همچنین تفاوت مشاهده شده بین نتایج تحلیل واریانس شرکت کنندگان گروه آزمایش با گروه کنترل در تمرکز در سطح )0.0001>(P معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر روی هماهنگی چشم- دست و نیز تمرکز دانش آموزان ابتدایی تأثیر معنی داری دارند.بدین معنا که دانش آموزانی که در هنگام تحصیل خود به انجام این سبک از بازی ها در تلفن همراه بپردازند در هماهنگی چشم-دست و تمرکز از دانش آموزان دیگر بهتر عمل می نمایند.
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)، رهام یادگاری (دانشجو)