مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر ...
عنوان بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی جاناسن بر اضطراب امتحان دانش آموزان دارای سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی و قضایی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها آموزش مبتنی بر الگوی جاناسن، اضطراب، سبک تفکر
چکیده چکیده پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی جاناسن بر اضطراب امتحان دانش آموزان دارای سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی و قضایی» انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش نیمه ازمایشی بود. طرح پژوهشی شامل یک طرح پیش آزمون و پس ازمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان مدارس دخترانه شهر اراک بودند که با مراجعه به این مدارس، ابتدا پرسشنامه سبک های تفکر در مورد تعدادی از دانش آموزان جامعه مورد نظر اجرا گردید و بر اساس نمره آنها در این پرسشنامه، افراد دارای سه سبک تفکر قانون گذارانه، اجرایی و قضایی و یک گروه نیز به عنوان گروه گواه شناسایی شدند. در هر گروه 12 نفر به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه اضطراب امتحان در مورد همه چهار گروه اجرا شد سپس سه گروه اصلی تحت آموزش الگوی جاناسن قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان آموزش مربوطه همه گروه ها مجددا پس آزمون اضطراب امتحان را انجام دادند و در نهایت داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین گروه های دارای سبک تفکر قانون گذارانه، اجرایی و قضایی با گروه کنترل از لحاظ اضطراب امتحان تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین می توان گفت آموزش الگوی جاناسن روش مناسبی برای کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان است.
پژوهشگران زینب السادات حسینی (دانشجو)، محسن باقری (استاد مشاور)، تورج سپهوند (استاد راهنما)