مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تدوین و اعتباریابی اصول طراحی ...
عنوان تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اعتباریابی، پویانمایی، تدوین، طراحی، موشن گرافیک های آموزشی
چکیده مناسب از عناصر دیداری و شنیداری در امر آموزش و یادگیری می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی انجام گرفته است. روش پژوهش پیشرو توصیفی ا پیمایشی از نوع مقطعی و روش جمع آوری داده ها روش دلفی است. جامعۀ آماری پژوهش تمامی متخصصان و صاحبنظران در امر تولید رسانه های آموزشی بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از متخصصان در این حوزه بودند که با روش نمونه گیری در دسترس، ملاک محور و زنجیره ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته استفاده شد، این ابزار دارای 68 گویه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 5 نفر از متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی این ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 95 درصد گزارش شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی )روش تحلیل عاملی اکتشافی( استفاده شد. یافته ها نشان داد که داده ها در سه طبقه طراحی آموزشی، طراحی پویانمایی و گرافیک و طراحی فنی قرار می گیرند. همچنین گویه ها از تعداد 68 به 47 گویه تقلیل یافت، که از این تعداد 23 گویه در طبقه طراحی آموزشی، 10 گویه در طبقۀ طراحی انیمیشن و گرافیک و 14 گویه در طبقۀ طراحی فنی قرار گرفت. با توجه به تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی، این اصول می تواند در طراحی و تولید این رسانه مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران کلثوم نامور (نفر اول)، محسن باقری (نفر دوم)، سعید شاه حسینی (نفر سوم)