مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه سازگاری و مشکلات ...
عنوان مقایسه سازگاری و مشکلات رفتاری دانش آموزان دارای نتایج ارزشیابی توصیفی چهارگانه در درس مطالعات اجتماعی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها ارزشیابی توصیفی، سازگاری، مشکلات رفتاری، دانش آموزان
چکیده چکیده زمینه و هدف: ارزشیابی توصیفی یکی از ارزشیابی است که دارای محاسن و معایب و همچنین پیامدهای گوناگونی برای دانش آموزان بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه سازگاری و مشکلات رفتاری دانش آموزان دارای نتایج ارزشیابی توصیفی چهارگانه در درس مطالعات اجتماعی بود. روش: روش پژوهش حاضر از نظر توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه انتخابی پژوهش حاضر جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه های سوم تا ششم دبستان های شهر جاورسیان، در ناحیه آموزش و پرورش شهرستان خنداب، در سال تحصیلی 98-1397 بود. نمونه پژوهشی شامل 120 نفر از دانش آموزان بود که در چهار گروه دارای ارزشیابی توصیفی چهارگانه قرار گرفتند. و به پرسشنامه رفتاری راتر برای کودکان-فرم معلم و پرسشنامه سازش یافتگی سینها و سینگ (1993) پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس و آمون تعقیبی شفه نشان داد که در بین آزمودنی های چهار گروه (با نمرات خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر) در مولفه سازگاری آموزشی و متغیر مشکلات رفتاری و مولفه های آن (پرخاشگری / بیش فعالی، اضطراب افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتار ضد اجتماعی و اختلال کمبود توجه ) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون LSD نشان داد گروه با نمرات خیلی خوب در میزان سازگاری عاطفی نسبت به سایر گروه ها بهتر عمل کرده بودند و سازگاری بیشتری از خود نشان دادند. همچنین مولفه های پرخاشگری / بیش فعالی، اضطراب افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتار ضد اجتماعی و اختلال کمبود توجه گروه با نمرات قابل قبول بدترین عملکرد را داشتند و گروه با تمرات خیلی خوب کمترین مشکل را زمینه مشکلات رفتاری داشتند. نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت که ارزشیابی توصیفی توانسته است در افزایش سازگاری و کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان تاثیر مطلوبی داشته باشد و از این نوع ارزشیابی می توان در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.
پژوهشگران سجاد رضایی (دانشجو)، محسن باقری (استاد مشاور)، تورج سپهوند (استاد راهنما)