مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر یادگیری سیار بر اساس ...
عنوان تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها یادگیری سیار، سویطی حرسحی شیطگای گاریا، رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی
چکیده پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر یادگیری سیار برر سسراا سویرطی حرسحری شیطگاری گاریرا برر رسه ردهرای یادگیری خطدتنظیمی دسرشجطیان سرجام گرفت. روش پژوهش ا ا تجربی سگ رطع پیششگیطن- پسشگیطن همررس با گرو کنترل بطد. جایعا شیراری ارایک کهیرا دسرشرجطیان رارتا تهرطم ت ربیتری - گررسیش تننطورط ی شیطگاری دسرشیا سرسک با تعدسد 541 رفر بطد. رمطرا ت ارت سگ دسرشجطیاری دختری بطد کا وسحد درا یقدیات کرایییطتر رس سخذ رمطد سرد. در پژوهش حاضر سگ روش رمطراگیری در دسترا سستفاد اد. حجر رمطررا یرطرد یعاوعرا 44 رفر بطد. با سستفاد سگ یک پرسشرایا یحققساختا، ییزسن ت حر و شانایی دسرشرجطیان برا فر شوریهرای رسیاررا سی یطرد سنجش قرسر گرفت. پس سگ تعیری سرعه هرر یرک سگ سفررسد و سرسیرا شیرطگش هرای یرطرد ریراگ، همرا سفررسد همتاساگی ادرد و با خط پایا رسیدرد، سیس با حطر تصادفی در دو گرو 51 رفر قرسر گرفتند. در سی یعاوعرا ، جهت گردشوری دسد ها سگ پرسشرایا رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی پنترری و دی گرروت کرا دسرسی خررد یقیااهای رسه ردهای اناختی )تنرسر و یرور، بسط و گسرترش، سراگیان دهری ،و درک یعهر ( و رسه ردهرای فرساناختی و خطدرظ دهی )بررایاریزی، رظارت و کنترل، و رظ دهی( بطد سستفاد اد. با ینظطر تحهیک سستن احی دسد ها سگ شگیطن تحهیک کطوسریارس سستفاد اد. رتایج پژوهش رشان دسد یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحری شیطگای گاریا با حطر کهی ینجر با سفزسیش رسه ردهای یادگیری خرطدتنظیمی دسرشرجطیان ارد . ووری، در خررد یؤوفاهای درک یعه ، بررایاریزی و رظ دهی تفاوت یعنادسری بی گرو ها یشاهد رشد.
پژوهشگران سعید موسوی پور (نفر سوم)، محسن باقری (نفر دوم)، افسانه حمزه ای (نفر اول)