مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر روش تدریس مشارکتی جیگ ...
عنوان تاثیر روش تدریس مشارکتی جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی،علاقه به درس و اضطراب امتحان دانش آموزان در درس پیام های آسمانی پایه نهم شهرستان سلسله
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها روش تدریس مشارکتی، جیگ ساو ، علاقه به درس، پیشرفت تحصیلی، اضطراب امتحان
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی،علاقه به درس و اضطراب امتحان صورت گرفته است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت شبه تجربی با استفاده از دو گروه (کنترل و آزمایش)و استفاده از پیش آزمون و پس آزمون است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول شهرستان سلسله در سال تحصیلی 96-95می باشد.و تعداد نمونه انتخابی در این پژوهش پنجاه نفر است که در هر گروه آزمایش و کنترل بیست و پنج نفر شرکت داشته اند که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب گردید.داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1957)و علاقه به درس کلر و سوبیا (1993)و آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی گردآوری شد.برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.نتایج پژوهش نشان داد که روش تدریس مشارکتی جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس و اضطراب امتحان تاثیر معناداری دارد.همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان دهنده ی تفاوت در پیشرفت تحصیلی ،علاقه به درس و اضطراب امتحان در دو گروه آزمایش و کنترل بود. بر این اساس، پیشنهاد میشود که مدیران مدارس، راهبران آموزشی و آموزگاران و معلمان استفاده از روشهای مشارکتی آموزش مانند روش تدریس مشارکتی جیگ ساو را سر لوحه کار خود قرار دهند.
پژوهشگران محسن باقری (استاد مشاور)، سعید شاه حسینی (استاد راهنما)، مهدی یوسفوند (دانشجو)