مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تولید و اعتبار بخشی چند رسانه ...
عنوان تولید و اعتبار بخشی چند رسانه ای و شبیه ساز آموزش عکاسی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها تولید، اعتباربخشی، چندرسانه ای، شبیه ساز، آموزش عکاسی
چکیده این پژوهش با هدف تولید و اعتباربخشی شبیه ساز و چندرسانه ای آموزش عکاسی صورت گرفت. در قسمت تولید از روش تحقیق توصیفی (تحقیق و توسعه) و در قسمت اعتباربخشی از روش تحقیق توصیفی (ارزشیابی) استفاده شده است. در بخش اعتباربخشی جامعه مورد مطالعه متخصصین تکنولوژی آموزشی آشنا با عکاسی بودند. نمونه مورد مطالعه تعداد 6 نفر از متخصصین بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند.در این پژوهش ابتدا نرم افزار شبیه ساز و چندرسانه ای آموزش عکاسی بر اساس الگوی طراحی آموزشی کمپ تولید شد. مراحل الگو عبارتند از سنجش نیاز، تحلیل مخاطب، تحلیل کار، تدوین اهداف، سازماندهی محتوا، تعیین راهبردهای آموزشی، تهیه آموزش و ارزشیابی. سپس جهت اعتباربخشی نرم افزار تولید شده در اختیار متخصصین قرار گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی استفاده به عمل آمد. نتایج ارزشیابی نشان داد که نرم افزار آموزش عکاسی در زمینه های محتوای آموزشی، چندرسانه ای و گرافیک، دسترسی و تناسب، تعامل و پشتیبانی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و می تواند به عنوان یک رسانه کمک آموزشی مناسب در اختیار مراکز آموزشی قرار گیرد.
پژوهشگران محسن باقری (مجری)، سعید شاه حسینی (همکار)