مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر یادگیری سیار بر اساس ...
عنوان تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش پیشرفت ، راهبردهای خود تنظیمی و یادگیری دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 96-1395
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها یادگیری سیار -الگوی طراحی آموزشی گانیه - انگیزش پیشرفت ، راهبردهای خود تنظیمی- یادگیری دانشجویان -تکنولوژی آموزشی -دانشگاه اراک
چکیده تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش پیشرفت ، راهبردهای خود تنظیمی و یادگیری دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 96-1395
پژوهشگران محسن باقری (استاد راهنما)، سعید موسوی پور (استاد مشاور)، افسانه حمزه ای (دانشجو)