مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی خواص اپتیکی و ساختاری ...
عنوان بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذره FeTiO3 و تاثیر آن روی لایه نورگسیل آلی (Znq2)
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها CV ، نانوذره ی مغناطیسی، FeTiO3T ، XRD
چکیده در این تحقیق تأثیر نانوذره ی مغناطیسی FeTiO3 درون لایه نورگسیل(Znq2) برای بهبود عملکرد دیودهای نورگسیل آلی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با استفاده از آنالیز CV،XRD،UV-Vis به بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذره ی مغناطیسی FeTiO3 پرداخته شد. سپس دیودهایی با ساختار ITO/PS/Znq2/PBD/AL و ITO/PS/Znq2:FeTiO3(MNPs)/PBD/AL ساخته شد و با استفاده از آنالیز EL،XRD،UV-Vis این دیودها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با تزریق نانوذره ی FeTiO3 درون لایه نورگسیل عملکرد نورتابی دیود کاهش می یابد.
پژوهشگران نسرین آقامحمدی (نفر اول)، محمدرضا جعفری (نفر سوم)، سیدمحسن حسینی (نفر چهارم)، زهرا شاهدی (نفر دوم)