مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر محافظتی کورکومین و عصاره ...
عنوان اثر محافظتی کورکومین و عصاره زردچوبه بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قطعات کشت شده نخاع، نورون حرکتی، آپوپتوزیس، عصاره زردچوبه، کورکومین
چکیده مقدمه: با توجه به خواص آنتی اکسیدانتی عصاره زردچوبه و ماده موثره آن به نام کورکومین، این مواد در کشت قطعات نخاع موش بالغ به کار برده شد تا مشخص شود که آیا می توانند آپوپتوزیس را در نورون های حرکتی این قطعات مهار نماید. روش ها: قطعات ناحیه سینه ای نخاع موش بالغ به چهار گروه تقسیم شدند: 1( قطعات لحظه زمانی صفر 2( قطعات کنترر 7( قطعرات ت یمرار شرده برا کورکروم ین ) 22 قطعررات کنتررر و تیمررار برره مرردت 6 سرراعت در محرریط کشررت انکوبرره شرردند. سررن .)ppm میکرومررو ر( و 4( قطعررات تیمررار شررده بررا عصرراره زردچوبرره ) 1000 MTT[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium جهت ارزیابی قابلیت حیات قطعات نخاع مرورد اسرتفاده قررار گرفرت در حرال ی کره bromide] جنبه های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آپوپتوزیس در نورون های حرکتی، به ترتیب از رنگ آمیزی فلئورسنت )پروپیدیوم آیوداید و هوخست 77742 ( و تکنیک تانل استفاده شد. آنالیز آماری داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت. یافته ها: قابلیت حیات قطعات کشت شده به مدت 6 ساعت )کنتر ( نسبت به لحظه زمانی صفر به طور قابل ملاحظه ای کاه یافت. نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع پس از 6 ساعت نشانه های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آپوپتوزیس را نشان دادند. در این زمان کاربرد جداگانه کورکومین و عصاره زردچوبه نه تنها توانست قابلیت حیات قطعات کشت شده را افزای دهد بلکه توانست مشخصات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آپوپتوزیس را در نورون های حرکتی مهار نمایند. نتیجه گیری: احتما استرس اکسیداتیو می تواند به عنوان یکی از مکانیسم های دخیل در القا آپوپتوزیس نورو ن های حرکتی در قطعات کشت شده نخاع نق داشته باشد.
پژوهشگران رویا جمشیدی (نفر چهارم)، ناصر حسینی (نفر سوم)، نیلوفر دربندی (نفر دوم)، حمیدرضا مومنی (نفر اول)