گروه فرش

محمد  افروغ
گروه:  گروه فرش
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
شهدخت  رحیم پور
گروه:  گروه فرش
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  میدانی
حجت اله  رشادی
گروه:  گروه فرش
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سمیه  صالحی
گروه:  گروه فرش
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  میدانی