1403/04/30
حجت اله رشادی

حجت اله رشادی

مرتبه علمی: مربی
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9194-9876
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده هنر
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
آسیب شناسی وضعیت طراحان فرش اراک در دوره معاصر بر مبنای نظریه زمینه ای سمیه صالحی، حسین نوروزی قره قشلاق، حجت اله رشادی (1402)
«ضرورت پرورش طراحان صنایع دستی در آموزش عالی» حسین نوروزی قره قشلاق، سمیه صالحی، حجت اله رشادی (1401)
تأثیرفعالیت شرکت زیگلر بر تحول جایگاه زنان قالی باف منطقه ی سلطان آباد سمیه صالحی، حجت اله رشادی، حسین نوروزی قره قشلاق (1400)
واکاوی نگاره های خورشید در نقوش فرش ترنج خورشیدی فراهان سمیه صالحی، حسین نوروزی قره قشلاق، حجت اله رشادی (1400)
طرح و نقش در قالی های نقشه ارمنی بخش خرقان استان قزوین حجت اله رشادی، داود شادلو، امین ایرانپور (1399)
بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نایین) حسین نوروزی قره قشلاق، سمیه صالحی، حجت اله رشادی (1398)
مقاله ارائه‌شده
شناخت صلاحیت های موسسه NASAD در راستای توسعه حرفه ای کارآفرینی صنایع دستی حسین نوروزی قره قشلاق، سمیه صالحی، حجت اله رشادی (1401)
شناخت الزامات آموزشی صنایع دستی در راستای کارآفرینی و اشتغال پذیری حسین نوروزی قره قشلاق، سمیه صالحی، حجت اله رشادی (1401)
صلاحیت های حرفه ای کسب و کار صنایع دستی بر اساس الگوی اُ نت حسین نوروزی قره قشلاق، سمیه صالحی، حجت اله رشادی (1399)
آسیب شناسی وضعیت بهداشت کارگاه طراحان فرش اراک سمیه صالحی، حسین نوروزی قره قشلاق، حجت اله رشادی (1399)
آسیب شناسی وضعیت بهداشت کارگاه طراحان فرش اراک سمیه صالحی، حسین نوروزی قره قشلاق، حجت اله رشادی (1399)
نقش فرهنگ و هنرهای بومی در ایجاد تعامل با محیط شهری و شکل گیری خاطره جمعی حسین نوروزی قره قشلاق، سمیه صالحی، حجت اله رشادی (1399)
بررسی نقش فرش فراتر از یک کفپوش در روانشناسی محیطی سمیه صالحی، حسین نوروزی قره قشلاق، حجت اله رشادی (1399)
تحولات مولفه های طرح و رنگ و نقش فرش اراک در دوره معاصر سمیه صالحی، حجت اله رشادی، حسین نوروزی قره قشلاق (1397)