1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش های توسعه ورزش سالمندی با رویکردی راهبردی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ورزش سالمندی، مدیریت استراتژیک، چالش
سال 1401
پژوهشگران زینب مندعلی زاده ، فرناز فخری ، کریم زهره وندیان

چکیده

زمینه و هدف: برنامه راهبردی به عنوان یکی از کارآمد ترین رویکرد های مدیریتی در سازمان ها مد نظر صاحب نظران و برنامه ریزان قرار گرفته است. محور اساسی این برنامه راهبردی بر عهده سازمان های ورزشی از جمله ادارات ورزش و جوانان هر منطقه میباشد که در این راستا نیز مسئله سالمندان در برنامه های این سازمان ها بسیار ناچیز است. روش بررسی: در این تحقیق سعی شده است از رویکرد کتابخانه ای و اسنادی استفاده شود. یافتهها: بر اساس مطالعات انجام شده، محققان از جمله چالش های توسعه ورزش سالمندی را میزان اندک باشگاه های ارائه دهنده خدمات برای سالمندان، عدم فرهنگ سازی نسبت به ورزش و ضرورت فعالیت بدنی در دوران سالمندی، فقدان نگرش راجع به ورزش سالمندی در برنامه ریزی های کالن، فقدان اختصاص بودجه به ورزش سالمندی و فقدان توجه رسانه به موضوع ورزش سالمندی را عنوان کردند. نتیجهگیری: یکی از چالش های پیش روی برنامه ریزی استراتژیک نگنجاندن برنامه ورزشی برای سالمندان است و یا اینکه این نوع برنامهها کمرنگ است. اهمیت این موضوع از آنجایی ناشی می شود که روند پیری جمعیت برای دهه 60 شمسی در ایران معنادار خواهد بود و عدم توجه به فعالیت ها و رویکردهای آتی برای این قشر می تواند چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی ایجاد کند. در نتیجه بنظر می رسد توجه به ورزش سالمندی در برنامه ریزی راهبردی و کالن ورزش کشور و نیز در سازمان ها و ادارات ورزش و جوانان ضروری باشد.