1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات تعادلی تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل و هماهنگی ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تکنولوژی واقعیت مجازی، هماهنگی، تعادل ایستا، تعادل پویا، بی ثباتی عملکردی مچ پا
سال 1399
مجله فصلنامه پژوهشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران محمدجواد امیدی بروجنی ، مسعود گلپایگانی ، کریم زهره وندیان ، زهرا رئیسی

چکیده

هدف: از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تکنولوژی واقعیت مجازی بر هماهنگی و تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا بود روش تحقیق: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بر روی ورزشکاران شهرستان بروجن به انجام رسید 45 نفر ورزشکار که مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا بودند به صورت تصادفی به سه گروه تمرینات تعادلی 15 نفر تمرینات تکنولوژی واقعیت مجازی 15 نفر و کنترل 15 نفر تقسیم شدند از تستهای لک لک تستY تست تاندم گیت به ترتیب برای ارزیابی تعادل ایستا تعادل پویا و هماهنگی استفاده شد گروه تمرینات تعادلی به انجام یک دوره تمرین 8 هفته 3 جلسه در هفته پرداختند همچنین به گروه تکنولوژی واقعیت مجازی نیز یک دوره تمرین 8 هفته ای سه جلسه در هفته توسط دوربین های شبیه ساز واقعیت مجازی شرکت سامسونگ داده شد برای تحلیل نتایج آماری از نرم افزار spss در سطح معناداری پنج صدم استفاده شد