1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
وضعیت باشگاه داری حرفه ای در ورزش والیبال استان مرکزی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
باشگاه حرفه ای، توسعه، والیبال، ورزش.
سال 1399
پژوهشگران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، کریم زهره وندیان ، فرناز فخری

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت باشگاه داری حرفه ای در ورزش والیبال استان مرکزی بود. این پژوهش از نظر ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی؛ از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی– تحلیلی و از لحاظ هدف نیز از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل ذی نفعان اصلی والیبال استان مرکزی بودند که از بین آنها 20 نفر به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه با افراد صاحب نظر استفاده شد. برای سنجش پایایی مصاحبه ها از شاخص اتکاپذیری استفاده شد. بعلاوه، از فراوانی و درصد، جداول، میانگین و انحراف معیار برای نمایش برخی داده ها در بسته نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، موانع توسعه باشگاه داری حرفه ای والیبال استان در 56 کد باز و 13 کد محوری شامل موانع اقتصادی استان، قانونی، سیاسی، حمایتی و فرهنگی/اجتماعی، مالی، امکانات و تجهیزات، مربیان، ارتباطات، مدیریتی، ورزشکاران، ساختار سازمانی و برنامه ریزی شناسایی شد. بعلاوه، راهکارهای توسعه باشگاه داری حرفه ای در والیبال استان نیز در 58 کد باز و 12 کد محوری شامل راهکارهای قانونی، سیاسی، حمایتی و فرهنگی/اجتماعی، مالی، امکانات و تجهیزات، مربیان، ارتباطات، مدیریتی، ورزشکاران، ساختار سازمانی و برنامه ریزی شناسایی شد.