1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ثبت نام مجدد فرزندان توسط والدین در مدارس فوتبال: نقش احساسات والدین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نام مجدد، احساسات مشتری، مدارس فوتبال، اراک
سال 1398
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، زینب مندعلی زاده ، فرناز فخری

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر احساسات مشتری روی ثبت نام مجدد فرزندان در مدارس فوتبال اراک است. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی- همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری بود. جامعه تحقیق شامل کلیه والدین ورزش آموزان در مدارس فوتبال اراک بود. تعداد 30 مدرسه فوتبال موجود در اراک در نظر گرفته شد و از هر منطقه دو مدرسه فوتبال انتخاب شد و تعدادی از والدین بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز استفاده از پرسشنامه احساس منفی (رینولدز و همکاران، 2006) و تمایل حضور (لیم، 2006) گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش با استفاده از روش کیفی گروه متخصصان (10 نفر) و روش کمی روایی همگرا و واگرا مورد تأیید واقع شد و جهت بررسی پایایی تحقیق نیز از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آمار توصیفی و برای آزمون مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده گردید. نتایج نشان داد که احساسات منفی والدین نسبت به مدارس فوتبال با تمایل مجدد به ثبت نام فرزندان آنها رابطه معکوس داشت. بنابراین مدارس فوتبال و مدیران آنها باید با افزایش سطح خدمات و رضایت مشتری احساس خوبی را در آنها ایجاد نمایند تا از ثبت نام مجدد در مدارس فوتبال خود بهره کافی را ببرند.