1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه منطقه ای:مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آزادسازی تجار ی، منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، توسعه، همگرائ ی، تاپسیس.
سال 1402
مجله فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، محمد سعید ذبیحی دان ، میرهادی حسینی کندلجی

چکیده

این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان‌های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان­های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی­گیرد. هم­چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع‌بندی کلی از نتایج، می‌توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.