1402/09/09
سیما مشایخی

سیما مشایخی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3166-3128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56602616500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
روشهای تفاضلات متناهی برای معادلات بلک−شولز چند دارایی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، ندا دربندی فراهانی (1400)
قیمت گذاری اختیارها با استفاده از روش های بدون شبکه سیما مشایخی، بهنام سپهریان، فاطمه مرادی (1400)
قیمت گذاری اختیار با استفاده از شیوه های کاهش واریانس در روش مونت کارلو سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، مهدیه دهنمکی (1400)
اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور همراه با نوسان ضمنی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، پریان درژند (1400)
کاربرد یادگیری ماشین در قیمت گذاری اختیار آسیایی سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، علی بلفکه (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته