1402/12/02

سید مجتبی حسینی الموسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک، گروه حقوق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات بیژن عباسی، سید مجتبی حسینی الموسوی (1401)
بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع سید مجتبی حسینی الموسوی، بیژن عباسی (1399)