1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات تناوبی روی تردمیل آبی بر الگوی پرش-فرود و تعادل فوتسالیست های حرفه‌ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تعادل، الگوی پرش-فرود، والگوس زانو
سال 1402
پژوهشگران امیرحسین نجیمی(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، صفورا قاسمی(استاد راهنما)، محمد پرستش(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات تناوبی روی تردمیل آبی بر الگوی پرش-فرود و تعادل فوتسالیست های حرفه‌ای بود. روش‌شناسی تحقیق: این مطالعه از نوع نیمه تجربی روی بازیکنان تیم فوتسال آلومینیوم اراک و در سن ۱8تا32 سال بود و به‌صورت تصادفی جامعه آماری به دو گروه کنترل(8=n) و تجربی (8=n) تقسیم شد. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون از آزمون LESS برای بررسی الگوی پرش-فرود و از آزمون لک لک برای اندازه گیری تعادل ایستا و از آزمون YBT برای اندازه گیری تعادل پویا آزمودنی‌ها استفاده شد. پس از اتمام تمرینات پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد و از آزمون تی مستقل و تی زوجی در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیقات نشان داد که شش هفته تمرینات تناوبی در تردمیل آبی بر تعادل ایستا و پویا فوتسالیست های حرفه‌ای مقایسه گروه تجربی تاثیر دارد(P?) اما بر الگوی پرش-فرود و پارامترهای کینماتیکی تاثیر ندارد (05/0P≤). نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد، که تمرینات تناوبی روی تردمیل آبی از طریق پروتکل های تمرینی حاضر در تحقیق، می‌تواند بر بهبود تعادل ایستا و پویا فوتسالیست های حرفه‌ای مؤثر باشد